Navigacija

Promena iznosa administrativne takse

Obaveštenja

Na osnovu tarifnog broja 102. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, za prijavu za akreditaciju za početno ocenjivanje, za prijavu za proširenje obima akreditacije i za prijavu za obnavljanje akreditacije uplaćuje se nov iznos republičke administrativne takse od 700,00 dinara.

Na osnovu tarifnog broja 102. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 5/2009), za prijavu za akreditaciju za početno ocenjivanje, za prijavu za proširenje obima akreditacije i za prijavu za obnavljanje (produženje) akreditacije uplaćuje se nov iznos republičke administrativne takse od 700,00 dinara na račun broj: 840-742221843-57 (svrha uplate: Republička administrativna taksa) – poziv na broj: 97 – KK-šifra opštine uplatioca.

Na osnovu člana 18. Zakona o republičkim administrativnim taksama, moguće je oslobođanje plaćanja takse za određene organizacije i ustanove.

Dokaz o uplati ili izjavu o oslobođenju plaćanja takse obavezno dostaviti ATS uz prijavu za otpočinjanje prve akreditacije/proširenje akreditacije/obnavljanje akreditacije.

Detaljne informacije o troškovima akreditacije i upustvu o primeni Odluke o visini troškova akreditacije možete pogledati ovde.