Навигација

Промена износа административне таксе

Обавештења

На основу тарифног броја 102. Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, за пријаву за акредитацију за почетно оцењивање, за пријаву за проширење обима акредитације и за пријаву за обнављање акредитације уплаћује се нов износ републичке административне таксе од 700,00 динара.

На основу тарифног броја 102. Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Службени гласник Републике Србије“ број 5/2009), за пријаву за акредитацију за почетно оцењивање, за пријаву за проширење обима акредитације и за пријаву за обнављање (продужење) акредитације уплаћује се нов износ републичке административне таксе од 700,00 динара на рачун број: 840-742221843-57 (сврха уплате: Републичка административна такса) – позив на број: 97 – КК-шифра општине уплатиоца.

На основу члана 18. Закона о републичким административним таксама, могуће је ослобођање плаћања таксе за одређене организације и установе.

Доказ о уплати или изјаву о ослобођењу плаћања таксе обавезно доставити АТС уз пријаву за отпочињање прве акредитације/проширење акредитације/обнављање акредитације.

Детаљне информације о трошковима акредитације и упуству о примени Одлуке о висини трошкова акредитације можете погледати овде.