Navigacija

Postupak prelaska na SRPS ISO 15189:2008

Obaveštenja

Akreditaciono telo Srbije će započeti ocenjivanje medicinskih laboratorija prema SRPS ISO 15189:2008 počev od 15.03.2009.godine, tako da se laboratorije mogu opredeliti po kom standardu će biti ocenjene ( SRPS ISO 15189:2008 ili SRPS ISO/IEC 17025:2006).

Medicinske laboratorije akreditovane prema SRPS ISO/IEC 17025:2006 mogu izraziti nameru za akreditacijom prema SRPS ISO 15189:2008 podnošenjem Prijave za akreditaciju sa pratećim dokumentima. Prilikom prijavljivanja laboratorija se izjašnjava da li želi da zadrži akreditaciju i prema SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Prilikom podnošenja Prijave za akreditaciju prema SRPS ISO 15189:2008, akreditovana laboratorija dostavlja i sledeća dokumenta:

- popunjen obrazac Prijave za akreditaciju;
- Poslovnik/Priručnik o kvalitetu usaglašen sa zahtevima SRPS ISO 15189:2008;
- obim akreditacije iskazan u skladu sa Smernicama za iskazivanje obima akreditacije medicinskih laboratorija
- spisak izmenjenih internih procedura/uputstava i sažet prikaz njihovih izmena;
- podatke o svim promenama unutar sistema rada laboratorije nastale prilikom prilagođavanja sistema rada zahtevima SRPS ISO 15189:2008.

ATS će u postupku redovne nadzorne posete, ponovnog ocenjivanja ili u naknadnom ocenjivanju, nakon podnošenja prijave iz prethodnog pasusa, ocenjivati usaglašenost akreditovane laboratorije sa zahtevima SRPS ISO 15189:2008.

Nakon ocenjivanja usaglašenosti akreditovane laboratorije sa zahtevima SRPS ISO 15189:2008 i donošenja odgovarajuće odluke izdaje se sertifikat o akreditaciji prema SRPS ISO 15189:2008. Ukoliko se organizacija opredeli da ne zadrži akreditaciju prema SRPS ISO/IEC 17025:2006, akreditacija prestaje da važi danom donošenja ove odluke. Datum važenja akreditacije prema SRPS ISO/IEC 17025:2006 nema uticaja na važenje akreditacije prema SRPS ISO 15189:2008 (ista počinje datumom donošenja odluke i važi četiri godine).

Ukoliko se laboratorija opredeli i za održavanje akreditacije prema SRPS ISO/IEC 17025:2006, Akreditaciono telo Srbije će redovne nadzorne posete prema oba standarda obaviti istovremeno.