Навигација

Поступак преласка на SRPS ISO 15189:2008

Обавештења

Акредитационо тело Србије ће започети оцењивање медицинских лабораторија према SRPS ISO 15189:2008 почев од 15.03.2009.године, тако да се лабораторије могу определити по ком стандарду ће бити оцењене ( SRPS ISO 15189:2008 или SRPS ISO/IEC 17025:2006).

Медицинске лабораторије акредитоване према SRPS ISO/IEC 17025:2006 могу изразити намеру за акредитацијом према SRPS ISO 15189:2008 подношењем Пријаве за акредитацију са пратећим документима. Приликом пријављивања лабораторија се изјашњава да ли жели да задржи акредитацију и према SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Приликом подношења Пријаве за акредитацију према SRPS ISO 15189:2008, акредитована лабораторија доставља и следећа документа:

- попуњен образац Пријаве за акредитацију;
- Пословник/Приручник о квалитету усаглашен са захтевима SRPS ISO 15189:2008;
- обим акредитације исказан у складу са Смерницама за исказивање обима акредитације медицинских лабораторија
- списак измењених интерних процедура/упутстава и сажет приказ њихових измена;
- податке о свим променама унутар система рада лабораторије настале приликом прилагођавања система рада захтевима SRPS ISO 15189:2008.

АТС ће у поступку редовне надзорне посете, поновног оцењивања или у накнадном оцењивању, након подношења пријаве из претходног пасуса, оцењивати усаглашеност акредитоване лабораторије са захтевима SRPS ISO 15189:2008.

Након оцењивања усаглашености акредитоване лабораторије са захтевима SRPS ISO 15189:2008 и доношења одговарајуће одлуке издаје се сертификат о акредитацији према SRPS ISO 15189:2008. Уколико се организација определи да не задржи акредитацију према SRPS ISO/IEC 17025:2006, акредитација престаје да важи даном доношења ове одлуке. Датум важења акредитације према SRPS ISO/IEC 17025:2006 нема утицаја на важење акредитације према SRPS ISO 15189:2008 (иста почиње датумом доношења одлуке и важи четири године).

Уколико се лабораторија определи и за одржавање акредитације према SRPS ISO/IEC 17025:2006, Акредитационо тело Србије ће редовне надзорне посете према оба стандарда обавити истовремено.