Navigacija

ATS postalo pridruženi član ILAC

Međunarodne aktivnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) od juče 17. februara, postalo je pridruženi član Međunarodne kooperacije za akreditaciju laboratorija - ILAC (Membership/Members by Category/Associates).
Pogledajte ukratko istorijat nastanka Međunarodne kooperacije za akreditaciju laboratorija:

Međunarodna kooperacija za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) je počela sa radom 1977.godine kao konferencija koja je imala za cilj unapređenje međunarodne saradnje u oblasti trgovine i kako bi priznavanje rezultata ispitivanja akreditovanih laboratorija i rezultata etaloniranja bilo olakšano. 1996.godine ILAC postaje zvanična organizacija za saradnju uz mogućnost međusobnog priznavanja tela za akreditaciju u formi sporazuma koje bi potpisivala ova tela. Potpisivanje ovakvih sporazuma je kruna dvadesetdvogodišnjeg rada.

2. novembra 2000.godine 36 akreditacionih tela za akreditaciju laboratorija, punopravnih članova Međunarodne kooperacije za akreditaciju laboratorija (ILAC), iz 28 zemalja sveta potpisalo je “sporazum” u Vašingtonu kako bi pomogle priznavanje rezultata ispitivanja akreditovanih laboratorija i podataka o etaloniranju za robu koja se izvozi.

Ovaj sporazum je stupio na snagu 31. januara 2001.godine. Njime se ostvaruje značajan doprinos međunarodnoj trgovini u tehničkom smislu. Ključni element ovog sporazuma je razvoj globalne mreže akreditovanih laboratorija za ispitivanje i etaloniranje koje akreditaciona tela, koji su potpisnici ovog sporazuma, ocenjuju i priznaju kao stručne i kompetentne.

Stoga su potpisnice bile "kolegijalno ocenjivane" od strane drugih kolega i utvrđeno je da zadovoljavaju kriterijume stručnosti koje je ILAC propisao. Sada kada ovaj sporazum postoji, vlade ga mogu koristiti u cilju daljeg unapređenja i usavršavanja trgovinskih sporazuma. Krajnji cilj je da industrija i vlade sve više koriste i priznaju rezultate akreditovanih laboratorija, ali i laboratorija iz drugih zemalja. Na taj način se može postići slobodna trgovina „proizvoda koji su jednom ispitani i kao takvi svuda prihvaćeni”.