Navigacija

Sastanak EA MAC- Komiteta za multilateralni sporazum EA

Međunarodne aktivnosti

Redovni sastanak EA MAC- Komiteta za multilateralni sporazum Evropske kooperative za akreditaciju održan je u organizaciji Rumunskog akreditacionog tela (RENAR) u Sinaji (Rumunija) 1. i 2. oktobra  2008. godine. 

Sastanku je prethodila radionica sa temom ''Proces odlučivanja'' koja se odnosila na unapređenje procesa izveštavanja i donošenja odluke u okviru ''peer'' ocenjivanja koje se sprovodi radi potpisivanja i održavanja EA MLA (Multilateralnog sporazuma Evropske kooperative za akreditaciju).

Rad u okviru radionice se odvijao u grupama a zadatak grupa je bio da analiziraju postojeću strukturu izveštavanja o ''peer'' ocenjivanju i daju odgovarajuće predloge za izmene i poboljšanja. Cilj radionice je bio upoznavanje prisutnih sa predstojećom revizijom ''peer'' ocenjivanja u okviru EA MLA i promenama u radu  EA MAC komiteta kao posledice nove regulative Evropske unije koja se odnosi na akreditaciju i nadzor nad tržištem (Regulation EC No. 765/2008) i veće harmonizacije procesa MLA. 

Ključne teme o kojima se diskutovalo na radionici su se odnosile na proces ocenjivanja i izveštavanja i dostavljanja izveštaja MAC sekretarijatu, na ulogu i dogovornost Radne grupe MAC-a i njenu komunikaciju sa timom za ocenjivanje i ocenjivanim Akreditacionim telom, zahteve koje je potrebno da Akreditaciono telo zadovolji da bi bilo prihvaćeno za potpisivanje ili održavanje EA MLA, načinu odlučivanja na sastanku EA MAC kao i formulacija same odluke posebno one koje se odnose na suspenziju i ukidanje statusa potpisnika EA MLA.

Ključne  teme o kojima se raspravljalo na samom MAC komitetu, pored donošenja odluka o  statusu ocenjenih akreditacionih tela u odnosu na MLA, odnosile su se na reviziju dokumenata EA-2/11  (EA Policy for Conformity Assessment Schemes) i EA-3/09  (Surveillance and Reassessment of accredited organizations); detaljnu analizu konsekvenci na rad MAC-a u odnosu na novu regulativu EU, EC No. 765/2008; akreditaciju ogranaka akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti izvan granica države u kojoj im se nalazi sedište; reviziju dokumenta EA 2/13 (EA Cross Frontier Policy) koja se odnosi na politiku vezanu za akreditaciju izvan granica države u kojoj je formirano nacionalno akreditaciono telo; promenama procesa ''peer'' ocenjivanja i EA razvojnom projektu koji se odnosi na poboljšanje postojećeg ''peer evaluation'' procesa.

Na osnovu diskusije konstatovano je da, usvajanjem nove regulative EU akreditacije dobija sve veći značaj, posebno u regulatornoj oblasti i preporučeno je da treba razmisliti o uključivanju zahteva iz ove regulative u zahteve koje treba akreditaciona tela da ispune da bi bila potpisnici  EA MLA.

U vezi akreditacije ogranaka akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti izvan granica države u kojoj im se nalazi sedište konstatovano je takođe da je potrebno poštovati zahtev iz člana 7. Regulative EC No. 765/2008 kao i zahteve date u uputstvu IAF G03 (IAF Guidance on Cross Frontier Accreditation) a pri tome imati u vidu  šta zapravo rade ogranci u inostranstvu, da li donose odluku, prate, ocenjuju i sl, odnosno da li se bave ključnim aktivnostima sertifikacije.  Ako je ogranak TOU odvojeno pravno lice registrovano u drugoj državi i želi da radi kao akreditovano, onda ono mora zatražiti akreditaciju od nacionalnog akreditacionog tela te države. Ako je pak ogranak u drugoj državi deo pravnog lica i obuhvaćen akreditacijom tok pravnog lica onda to jasno mora biti naznačeno u sertifikatu o akreditaciji.

Vezano za predstojeće promene i unapređenje procesa ''peer'' ocenjivanja, akreditacionim telima koja tek planiraju prijavljivanje za potpisivanje ili održavanje EA MLA, predstoji zahtevniji proces ocenjivanja i odlučivanja.   

Sastanku komiteta (EA MAC) ispred ATS-a prisustvovali su dr Dejan Krnjaić i mr Vida Živković.
 


Norbert Muller, presedavajući EA komiteta za sertifikaciju
 
Radna atmosfera

Radna atmosfera
 
Radno predsedništvo i presedavajući EA MAS Gro Rodland (levo)