Навигација

Састанак EA MAC- Комитета за мултилатерални споразум ЕА

Међународне активности

Редовни састанак EA MAC- Комитета за мултилатерални споразум Европске кооперативе за акредитацију одржан је у организацији Румунског акредитационог тела (RENAR) у Синаји (Румунија) 1. и 2. октобра  2008. године. 

Састанку је претходила радионица са темом ''Процес одлучивања'' која се односила на унапређење процеса извештавања и доношења одлуке у оквиру ''peer'' оцењивања које се спроводи ради потписивања и одржавања ЕА МLА (Мултилатералног споразума Европске кооперативе за акредитацију).

Рад у оквиру радионице се одвијао у групама а задатак група је био да анализирају постојећу структуру извештавања о ''peer'' оцењивању и дају одговарајуће предлоге за измене и побољшања. Циљ радионице је био упознавање присутних са предстојећом ревизијом ''peer'' оцењивања у оквиру ЕА МLА и променама у раду  ЕА MAC комитета као последице нове регулативе Европске уније која се односи на акредитацију и надзор над тржиштем (Regulation EC No. 765/2008) и веће хармонизације процеса МLА. 

Кључне теме о којима се дискутовало на радионици су се односиле на процес оцењивања и извештавања и достављања извештаја MAC секретаријату, на улогу и договорност Радне групе MAC-а и њену комуникацију са тимом за оцењивање и оцењиваним Акредитационим телом, захтеве које је потребно да Акредитационо тело задовољи да би било прихваћено за потписивање или одржавање ЕА МLА, начину одлучивања на састанку EA MAC као и формулација саме одлуке посебно оне које се односе на суспензију и укидање статуса потписника ЕА МLА.

Кључне  теме о којима се расправљало на самом MAC комитету, поред доношења одлука о  статусу оцењених акредитационих тела у односу на МLА, односиле су се на ревизију докумената EA-2/11  (EA Policy for Conformity Assessment Schemes) и EA-3/09  (Surveillance and Reassessment of accredited organizations); детаљну анализу консеквенци на рад MAC-а у односу на нову регулативу EУ, EC No. 765/2008; акредитацију огранака акредитованих тела за оцењивање усаглашености изван граница државе у којој им се налази седиште; ревизију документа EA 2/13 (EA Cross Frontier Policy) која се односи на политику везану за акредитацију изван граница државе у којој је формирано национално акредитационо тело; променама процеса ''peer'' оцењивања и EA развојном пројекту који се односи на побољшање постојећег ''peer evaluation'' процеса.

На основу дискусије констатовано је да, усвајањем нове регулативе ЕУ акредитације добија све већи значај, посебно у регулаторној области и препоручено је да треба размислити о укључивању захтева из ове регулативе у захтеве које треба акредитациона тела да испуне да би била потписници  ЕА МLА.

У вези акредитације огранака акредитованих тела за оцењивање усаглашености изван граница државе у којој им се налази седиште констатовано је такође да је потребно поштовати захтев из члана 7. Регулативе EC No. 765/2008 као и захтеве дате у упутству IAF G03 (IAF Guidance on Cross Frontier Accreditation) а при томе имати у виду  шта заправо раде огранци у иностранству, да ли доносе одлуку, прате, оцењују и сл, односно да ли се баве кључним активностима сертификације.  Ако је огранак ТОУ одвојено правно лице регистровано у другој држави и жели да ради као акредитовано, онда оно мора затражити акредитацију од националног акредитационог тела те државе. Ако је пак огранак у другој држави део правног лица и обухваћен акредитацијом ток правног лица онда то јасно мора бити назначено у сертификату о акредитацији.

Везано за предстојеће промене и унапређење процеса ''peer'' оцењивања, акредитационим телима која тек планирају пријављивање за потписивање или одржавање ЕА МLА, предстоји захтевнији процес оцењивања и одлучивања.   

Састанку комитета (ЕА MAC) испред АТС-а присуствовали су др Дејан Крњаић и мр Вида Живковић.
 


Norbert Muller, преседавајући ЕА комитета за сертификацију
 
Радна атмосфера

Радна атмосфера
 
Радно председништво и преседавајући ЕА МАС Gro Rodland (лево)