Navigacija

Sastanci Komiteta za inspekciju i Komiteta za sertifikaciju EA

Međunarodne aktivnosti

U Briselu su, u periodu od 8.  do 10. septembra 2008. godine, održani 17. sastanak Komiteta za inspekciju (EA IC) i 16. sastanak Komiteta za sertifikaciju (EA CC) Evropske kooperative za akreditacije.

Ključna tema o kojoj se raspravljalo na Komitetu za ispekciju je bila predstojeća izmena i donošenje nove verzije standarda ISO/IEC 17020. Na osnovu iskustava Akreditacionih tela iz ocenjivanja prema postojećem standardu ISO/IEC 17020 i diskusije koja se vodila na sastanku, Komitet je formulisao predloge za izmene i dopune postojeće verzije standarda koje bi predstavnik EA prezentirao IAF-u sa ciljem da se doprinese izradi nove verzije ovog standarda.

Na sastanku Komiteta za inspekciju se takođe raspravljalo i o primerima primene kriterijuma navedenih u uputstvu IAF/ILAC-A4:2004 za tip A inspekcijskog tela i nejasnoćama i poteškoćama u vezi sa tim; primeni standarda ISO/IEC 17011 pri akreditaciji inspekcijskih tela kao i drugim pitanjima iz domena rada specifičnih radnih tela i radnih grupa.

Sertifikacioni komitet je svojim dnevnim redom obuhvatio sledeće ključne teme: reviziju Novog pristupa u svetlu donošenja novih regulativa i odluke koje je donela EU a koje se odnose na plasiranje proizvoda i usluga na zajedničko tržište; pitanja koja se odnose na akreditovanje sertifikacionih tela druge države, odnosno izvan granica države nacionalnog akreditacionog tela; ocenjivanje i primeri primene standarda ISO/IEC 17021; izveštaji radnih tela i radnih grupa koji se odnose na sertifikacije u oblasti hrane, EMS, integrisanih sistema, gasova staklene bašte i sl.

Prisustvo i učestvovanje na ovim sastancima je bilo veoma uspešno i korisno. Razmena iskustava iz prakse različitih akreditacionih tela i drugih zainteresovanih strana doprineće unapređenju procesa rada Akreditacionog tela Srbije. Kao predstavnici Akreditacionog tela Srbije na ovim sastancima  učestvovale su mr Vida Živković i Ljubica Živanić.