Навигација

Састанци Комитета за инспекцију и Комитета за сертификацију ЕА

Међународне активности

У Бриселу су, у периоду од 8.  до 10. септембра 2008. године, одржани 17. састанак Комитета за инспекцију (ЕА IC) и 16. састанак Комитета за сертификацију (EA CC) Европске кооперативе за акредитације.

Кључна тема о којој се расправљало на Комитету за испекцију је била предстојећа измена и доношење нове верзије стандарда ISO/IEC 17020. На основу искустава Акредитационих тела из оцењивања према постојећем стандарду ISO/IEC 17020 и дискусије која се водила на састанку, Комитет је формулисао предлоге за измене и допуне постојеће верзије стандарда које би представник ЕА презентирао IAF-у са циљем да се допринесе изради нове верзије овог стандарда.

На састанку Комитета за инспекцију се такође расправљало и о примерима примене критеријума наведених у упутству IAF/ILAC-A4:2004 за тип А инспекцијског тела и нејасноћама и потешкоћама у вези са тим; примени стандарда ISO/IEC 17011 при акредитацији инспекцијских тела као и другим питањима из домена рада специфичних радних тела и радних група.

Сертификациони комитет је својим дневним редом обухватио следеће кључне теме: ревизију Новог приступа у светлу доношења нових регулатива и одлуке које је донела ЕУ а које се односе на пласирање производа и услуга на заједничко тржиште; питања која се односе на акредитовање сертификационих тела друге државе, односно изван граница државе националног акредитационог тела; оцењивање и примери примене стандарда ISO/IEC 17021; извештаји радних тела и радних група који се односе на сертификације у области хране, ЕМС, интегрисаних система, гасова стаклене баште и сл.

Присуство и учествовање на овим састанцима је било веома успешно и корисно. Размена искустава из праксе различитих акредитационих тела и других заинтересованих страна допринеће унапређењу процеса рада Акредитационог тела Србије. Као представници Акредитационог тела Србије на овим састанцима  учествовале су мр Вида Живковић и Љубица Живанић.