Navigacija

16. sastanak Laboratorijskog Komiteta EA

Međunarodne aktivnosti

U Danskoj je, u periodu od 18. do 19. septembra 2008.godine, održan 16. sastanak Laboratorijskog Komiteta (EA LC) Evropske kooperacije za akreditaciju (EA), u organizaciji akreditacionog tela Danske (DANAK).

Pored uobičajenih tema svakog sastanka, kao što su: iskustva u primeni fleksibilnog obima akreditacije, međulaboratorijskih poređenja u oblasti ispitivanja i etaloniranja, diskusija u vezi sa akreditacijom medicinskih laboratorija, razmatrane su i neke nove teme.

Na sastanku su analizirani rezultati i doneti odgovarajući zaključci u vezi akreditacije računskih metoda u okviru akreditacije laboratorija za ispitivanje. Aktivnost je realizovana od strane akreditacionog tela Češke (CAI) i rezultati će biti dostupni svim akreditacionim telima na intranetu EA.

Razmatrana je i primena odredbi dokumenta CEN/TS 15675:2007 koji se odnosi na kvalitet vazduha, odnosno na merenje emisije stacionarnih izvora prilikom akreditacije laboratorija u toj oblasti posle 31.10.2009.godine. Prezentovana su i iskustva nekih od akreditacionih tela i to u načinu iskazivanja obima akreditacije, sadržaju normativnih dokumenata i transparentnosti u identifikaciji pomenutog dokumenta u dokumentima o akreditaciji.

Deo sastanka se odvijao i po radnim grupama koje su formirane na prethodnom sastanku i to u sledećim oblastima: ispitivanja u oblasti životne sredine (voda, vazduh, zemljište), etaloniranje; mehanička, električna ispitivanja i ispitivanja igračaka; ispitivanje hrane; forenzička ispitivanja; regulativa Evropske unije i njen uticaj na akreditaciju laboratorija za ispitivanje. Svaka od radnih grupa je prezentovala svoj plan rada za naredni period i niz aktivnosti koje će se preduzeti u cilju harmonizacije načina ocenjivanja u pomenutim oblastima i rešavanja nekih od uočenih problema.

Prezentovani su i rezultati rada sa nekim od zainteresovanih strana EA laboratorijskog komiteta i to: EUROLAB, EUROMET, EUROCHEM, EPPO i novom organizacijom EGOLF koja na nivou Evrope okuplja organizacije koje se bave ispitivanjem, kontrolisanjem i sertifikacijom  u oblasti zaštite od požara.

Sastanku EA LC je prisustvovala Natalija Jovičić Zarić, predstavnik ATS-a u EA LC.