Навигација

16. састанак Лабораторијског Комитета ЕА

Међународне активности

У Данској је, у периоду од 18. до 19. септембра 2008.године, одржан 16. састанак Лабораторијског Комитета (ЕА LC) Европске кооперације за акредитацију (ЕА), у организацији акредитационог тела Данске (DANAK).

Поред уобичајених тема сваког састанка, као што су: искуства у примени флексибилног обима акредитације, међулабораторијских поређења у области испитивања и еталонирања, дискусија у вези са акредитацијом медицинских лабораторија, разматране су и неке нове теме.

На састанку су анализирани резултати и донети одговарајући закључци у вези акредитације рачунских метода у оквиру акредитације лабораторија за испитивање. Активност је реализована од стране акредитационог тела Чешке (CAI) и резултати ће бити доступни свим акредитационим телима на интранету ЕА.

Разматрана је и примена одредби документа CEN/TS 15675:2007 који се односи на квалитет ваздуха, односно на мерење емисије стационарних извора приликом акредитације лабораторија у тој области после 31.10.2009.године. Презентована су и искуства неких од акредитационих тела и то у начину исказивања обима акредитације, садржају нормативних докумената и транспарентности у идентификацији поменутог документа у документима о акредитацији.

Део састанка се одвијао и по радним групама које су формиране на претходном састанку и то у следећим областима: испитивања у области животне средине (вода, ваздух, земљиште), еталонирање; механичка, електрична испитивања и испитивања играчака; испитивање хране; форензичка испитивања; регулатива Европске уније и њен утицај на акредитацију лабораторија за испитивање. Свака од радних група је презентовала свој план рада за наредни период и низ активности које ће се предузети у циљу хармонизације начина оцењивања у поменутим областима и решавања неких од уочених проблема.

Презентовани су и резултати рада са неким од заинтересованих страна ЕА лабораторијског комитета и то: EUROLAB, EUROMET, EUROCHEM, EPPO и новом организацијом EGOLF која на нивоу Европе окупља организације које се баве испитивањем, контролисањем и сертификацијом  у области заштите од пожара.

Састанку EA LC је присуствовала Наталија Јовичић Зарић, представник АТС-а у EA LC.