Navigacija

Akreditacija organ. za sertif. sistema menadžmenta prema SRPS ISO/IEC 17021:2007

Obaveštenja

ATS će od 15.09.2008. godine primati prijave za akreditaciju organizacija za sertifikaciju sistema menadžmenta isključivo prema standardu SRPS ISO/IEC 17021:2007.

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je 15.09.2006. godine objavila standard ISO/IEC 17021 - Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems, kojim su zamenjena uputstva ISO/IEC Guide 62:1996 i ISO/IEC Guide 66:1999, a nakon toga je Međunarodni akreditacioni forum (IAF), u saradnji sa ISO, utvrdio da datum početka primene ISO/IEC 17021 bude 15.09.2008. godine.

Institut za standardizaciju Srbije je 30.11.2007. godine objavio standard SRPS ISO/IEC 17021:2007 Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta, koji je identičan sa međunarodnim standardom ISO/IEC 17021:2006 i kojim su zamenjeni SRPS EN 45012:2004 (ISO/IEC Uputstvo 62:1996) i SRPS ISO/IEC Uputstvo 66:2001.

Time su se stekli uslovi da ATS započne akreditovanje organizacija za sertifikaciju sistema menadžmenta prema standardu SRPS ISO/IEC 17021:2007, uz obavezu da osigura usklađivanje već akreditovanih organizacija za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom i akreditovanih organizacija za sertifikaciju sistema upravljanja zaštitom životne sredine, sa zahtevima navedenog standarda.

U tom smislu ATS je izdao Uputstvo ATS-08-55-02-00, kojim su bliže uređeni zahtevi koje je potrebno ispuniti da bi se prešlo na akreditaciju po novom standardu.

U skladu sa navedenim Uputstvom, ATS će od 15.09.2008. godine primati prijave za akreditaciju organizacija za sertifikaciju sistema menadžmenta isključivo prema standardu SRPS ISO/IEC 17021:2007 i sprovoditi postupak akreditacije u skladu sa procedurom ATS-11-55-00-00 - Akreditacija tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Vrste sistema menadžmenta za koje se može zatražiti akreditacija prema navedenom standardu mogu biti:
- sistem menadžmenta kvalitetom (SRPS ISO 9001),
- sistem menadžmenta životnom sredinom (SRPS ISO 14001),
- sistem menadžmenta bezbednošću hrane (SRPS ISO 22000) i
- sistem menadžmenta bezbednošću informacija (SRPS ISO/ IEC 27001).