Навигација

Акредитација орган. за сертиф. система менаџмента према SRPS ISO/IEC 17021:2007

Обавештења

АТС ће од 15.09.2008. године примати пријаве за акредитацију организација за сертификацију система менаџмента искључиво према стандарду SRPS ISO/IEC 17021:2007.

Међународна организација за стандардизацију (ISO) је 15.09.2006. године објавила стандард ISO/IEC 17021 - Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems, којим су замењена упутства ISO/IEC Guide 62:1996 и ISO/IEC Guide 66:1999, а након тога је Међународни акредитациони форум (IAF), у сарадњи са ISO, утврдио да датум почетка примене ISO/IEC 17021 буде 15.09.2008. године.

Институт за стандардизацију Србије је 30.11.2007. године објавио стандард SRPS ISO/IEC 17021:2007 Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента, који је идентичан са међународним стандардом ISO/IEC 17021:2006 и којим су замењени SRPS EN 45012:2004 (ISO/IEC Uputstvo 62:1996) и SRPS ISO/IEC Uputstvo 66:2001.

Тиме су се стекли услови да АТС започне акредитовање организација за сертификацију система менаџмента према стандарду SRPS ISO/IEC 17021:2007, уз обавезу да осигура усклађивање већ акредитованих организација за сертификацију система менаџмента квалитетом и акредитованих организација за сертификацију система управљања заштитом животне средине, са захтевима наведеног стандарда.

У том смислу АТС је издао Упутство АТС-08-55-02-00, којим су ближе уређени захтеви које је потребно испунити да би се прешло на акредитацију по новом стандарду.

У складу са наведеним Упутством, АТС ће од 15.09.2008. године примати пријаве за акредитацију организација за сертификацију система менаџмента искључиво према стандарду SRPS ISO/IEC 17021:2007 и спроводити поступак акредитације у складу са процедуром АТС-11-55-00-00 - Акредитација тела за оцењивање усаглашености.

Врсте система менаџмента за које се може затражити акредитација према наведеном стандарду могу бити:
- систем менаџмента квалитетом (SRPS ISO 9001),
- систем менаџмента животном средином (SRPS ISO 14001),
- систем менаџмента безбедношћу хране (SRPS ISO 22000) и
- систем менаџмента безбедношћу информација (SRPS ISO/ IEC 27001).