Navigacija

Regionalni projekat za infrastrukturu kvaliteta – CARDS 2006 - Tehnički seminar HOT2

Seminari

 U okviru Regionalnog projekta za infrastrukturu kvaliteta -  CARDS 2006, od 3. do 5. juna 2008. godine, u Norveškoj, u Kjeleru kod Osla održan je seminar za predstavnike akreditacionih tela zemalja zapadnog Balkana.

Domaćin i izvođač seminara je bilo Norveško akreditaciono telo (Norsk Akkreditering/NA), predavači su bili takođe, stručnjaci NA. Učesnici seminara su bili predstavnici akreditacionih tela zemljama regiona zapadnog Balkana (Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Kosova (UNSCR 1244)).

Iz Akreditacionog tela Srbije (ATS) učesnici seminara su bili mr Dragan Pušara i mr Vida Živković.

Seminar se sastojao iz dva dela: teorijskog i praktičnog. Tokom teorijskog dela seminara obrađene su teme koje su se odnosile na sistem akreditacije u Norveškoj, sprovođenje postupka akreditacije i na sistem  menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda ISO/IEC 17011, kao i na primenu informacionih tehnologija za vođenje samog postupka i za ostale potrebe akreditacije.

Praktičan deo seminara je realizovan kroz učestvovanje učesnika seminara u posmatranju ocenjivanja laboratorija za različite oblasti ispitivanja. Učesnici su bili podeljeni u dve grupe. Jedna grupa je prisustvovala ocenjivanju u cilju obnavljanja akreditacije laboratorije za ispitivanje neorganskih parametara vode (vode za piće i otpadne vode), kao i ocenjivanju u cilju proširenja obima akreditacije za uzorkovanje vode. Druga grupa je prisustvovala ocenjivanju u cilju obnavljanja akreditacije laboratorije za mehanička ispitivanja građevinskog materijala.

Interesantno je napomenuti, obzirom da je u toku evropsko prvenstvo u fudbalu, da je druga grupa prisustvovala osvedočenju u izvođenje metoda ispitivanja parametara koji karakterišu veštačku travu i podloge za fudbalske terene metodom koju je propisala FIFA uz upotrebu ''etalon lopte'' koju je takođe FIFA kalibrisala.

U toku posmatranja učesnici su mogli da notiraju svoja zapažanja i postave pitanja vodećim ocenjivačima i stručnjacima NA. Narednog dana je obavljena iscrpna diskusija o posmatranim ocenjivanjima, opažanjima i tumačenjima određenih zahteva standarda ISO/IEC 17025.

Seminar je imao za cilj da upozna učesnike sa sprovođenjem postupaka akreditacije i ocenjivanja od strane akreditacionog tela koje je potpisnik EA MLA. On je pružio osnovu za buduće unapređenje i harmonizaciju sopstvenih postupaka u nacionalnim akreditacionim telima zemalja učesnica i za pripreme za buduće potpisivanje EA MLA.

 

 
Prisustvovanje teorijskom delu seminara u NA
 
Posmatranje ocenjivanja u laboratoriji za ispitivanje vode

Učesnici seminara HOT2
 
Norveško akreditaciono telo