Navigacija

Proslava jubileja: Dan akreditacije i 10-godišnjica postojanja

Aktuelnosti

Danas je u prostorijama Akreditacionog tela Srbije održana svečana akademija povodom Dana akreditacije i obeležavanja 10-godišnjice rada i uručivanje sertifikata novoakreditovanim organizacijama, organizacijama posle nadzora i obnovljenim akreditacijama.

Akreditaciono telo Srbije svake godine obeležava 28. jun (po svom Statutu kada je 2000. godine dodeljena prva akreditacija) - Dan akreditacije, dok su prvi put ove godine Međunarodni akreditacioni forum (International Accreditation Forum-IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation-ILAC) odredili da 9. jun 2008. bude prvi Međunarodni dan akreditacije. Dan akreditacije ove godine proslavljen je trostrukim jubilejom i obeležavanjem desetogodišnjice postojanja ATS-a.

Biljana Tomić, viši savetnik za pravne poslove predstavila je dosadašnje rezultate u radu nacionalnog akreditacionog tela i ukratko podsetila prisutne o istorijatu naše kuće:

- Jugoslovensko akreditaciono telo (JUAT), kasnije ATS, osnovano je 1998. godine Uredbom o osnivanju iz 1997. godine kao kolegijalni organ uprave u okviru Saveznog ministarstva za razvoj, nauku i životnu sredinu. Kolegijalni organ donosi prvu odluku o akreditaciji 28. juna 2000. godine.

- Od 2000. do 2003. godine JUAT je bio posebna organizacija, kolegijalni organ van sastava ministarstva, a od juna 2003. do juna 2006. godine bio je u sastavu Ministarstva za unutrašnje ekonomske odnose Srbije i Crne Gore. Tada menja ime u Akreditaciono telo Srbije i Crne Gore.

- Odlukom o osnivanju Vlade Republike Srbije iz 2006. godine osnovano je Akreditaciono telo Srbije (ATS) kao pravno lice, samostalna neprofitna organizacija, a Zakon o akreditaciji se primenjuje od 1. januara 2006. godine.
Resorno ministarstvo sa kojim sarađujemo je Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj. 

- Tokom ranijeg perioda kolegijalni organ je donosio odluke o akreditaciji, a sada direktor donosi akt o dodeljivanju akreditacije. Organi ATS-a su upravni odbor i direktor, a uskoro ćemo dobiti i savet i nadzorni odbor. Osnivač ATS-a je Republika Srbija, a osnivačka prava vrši Vlada Republike Srbije.

- Do sada smo akreditovali preko 300 organizacija i to laboratorija za ispitivanje, laboratorija za etaloniranje, kontrolnih organizacija i sertifikacionih tela, a urađena su i ponovna ocenjivanja i dodeljene obnovljene akreditacije. Urađeno je više od hiljadu nadzornih ocenjivanja, na stotine proširenja obima akreditacije, nešto manje redukcija obima, nekoliko suspenzija akreditacije i nekoliko ukidanja akreditacije.

- Do sada smo doneli smo dva Statuta, tri Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka,  tri izdanja Pravila akreditacije, dve Odluke o troškovima akreditacije, a uskoro i drugo izdanje Poslovnika o kvalitetu.

- ATS je postalo pridružena članica Evropske organizacije za akreditaciju (EA), potpisivanjem memoranduma o sporazumevanju, a od 2007. godine potpisan je ugovor o saradnji sa EA. Prošli smo pripremni „peer assesment“ (najviše ocenjivanje) i spremamo se da konačno postanemo i članica Evropske organizacije za akreditaciju.

- ATS kontinuirano radi na poboljšanju sopstvenog sistema kvaliteta, a u cilju harmonizacije sa serijom standarda EN 45000 i standardom 17011, donet je veliki broj procedura i uputstava, kao i revizija dokumenata, pravilnika, obrazaca, planova, pravila.

- U proteklom periodu ATS je radilo na razvoju šeme akreditacije laboratorija za etaloniranje, otpočet je razvoj nove šeme za medicinske laboratorije, a spremni smo i za akreditaciju sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću prehrambenih proizvoda. Uskoro započinjemo i sa razvijanjem šeme akreditacije EMAS ocenjivača.

- Zakon o akreditaciji nas obavezuje da učestvujemo u radu evropskih i međunarodnih organizacija za akreditaciju: EA, ILAC i IAF, pa tako učestvujemo u zasedanjima generalne skupštine evropske akreditacije, komitetu za laboratorije, komitetu za kontrolne organizacije, komitetu za sertifikaciona tela, komitetu za multilateralni sporazum i komitetu za komunikacije i publikacije EA.

- ATS sarađuje sa državnim i drugim organima u cilju ostvarivanja nadležnosti i realizacija obaveza Republike Srbije, a intenzivno se radi i na promociji značaja i uloge sistema akreditacije u Srbiji učestvovanjem na stručnim skupovima, seminarima i okruglim stolovima; saradnjom sa medijima i stručnim  časopisima, kao i redovnim ažuriranjem našeg veb sajta.

- Sve ove godine zaposleni u ATS-u se neprekidno stručno obrazuju i usavršavaju i sada su sposobni da svoja znanja prenose i drugima. ATS je učestvovalo u  CARDS programima i projektu  SCG-quality.

- Porodicu ATS-a čine i registrovani ocenjivači i to vodeći ocenjivači, tehnički ocenjivači i tehnički eksperti, kojih ima preko 150. U cilju dostizanja što višeg nivoa informisanosti naših ocenjivača o zahtevima za akreditaciju i novostima u oblasti akreditacije, a takođe i u cilju usklađivanja pristupa ocenjivanju, svake godine održavaju se seminari za održavanje kompetentnosti ocenjivača. Za ovih deset godina sklopljeno je nekoliko hiljada ugovora sa ocenjivačima radi obavljanja poslova ocenjivanja.

- ATS razvija intenzivnu regionalnu saradnju i do sada je potpisalo sporazume o saradnji sa Mađarskim akreditacionim telom (NAT), Institutom za akreditiranje BiH (BATA), Makedonskim akreditacionim telom (IARM) i Akreditacionim tijelom Crne Gore. U realizaciji ovih sporazuma je i razmenjivanje posete ocenjivača i eksperata u cilju razmene iskustava u akreditacionom ocenjivanju, obavljanje međusobne obuke kadrova, zajednička ocenjivanja i međulaboratorijska poređenja.

„Nadamo se da ćemo ubrzo uskladiti zakonsku regulativu sa regulativom EU, jer će nam to omogućiti skorije pristupanje EU i STO. Očekujemo sledeće godine još jednu proveru („peer assessment“) od stane EA, što će nam omoćuti da potpisivanjem multilateralnih sporazuma sa članicama EA, da sertifikati i izveštaji naših laboratorija i organizacija budu regionalno i svetski proiznati, što će, svakako, doprineti lakšem protoku roba i usluga, kao i ekonomskom razvoju naše zemlje“, istakao je dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a.

Dr Krnjaić je uručio sertifikate sledećim organizacijama:

1. Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "Kvalitet"-Niš
2. Mašinski fakultet - Niš
3. Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Laboratorija CIAH
4. Naučni institut za veterinarstvo "Novi Sad"- Novi Sad
5. Antiplam - Beograd
6. Zavod za javno zdravlje - Valjevo
7. RB Kolubara doo  - Lazarevac
8. BG INSPEKT DOO  - Beograd
9. El-Eh Garant doo - Beograd
10. AD Livnica Kikinda - Kikinda
11. FAM AD Kruševac - Kruševac
12. MD PROJEKT INSTITUT doo - Niš
13. ENERGOPROJEKT - Niskogradnja ad – Beograd
14. AD zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd"

Želimo da unapredimo i modernizujemo u skladu sa našim i evropskim propisima i standardima sve segmente našeg rada, u korist, pružanja što kvalitetnijeg servisa građanima i našim klijentima, rekao je dr Krnjaić i zahvalio se svim zaposlenima u ATS-u na dosadašnjoj podršci i razumevanju, a posebno je izrazio zahvalnost kolektiva uručivanjem zahvalnica kolegama koji su sa akreditacionim telom od osnivanja Biljani Tomić, mr Draganu Badnjaru i Verici Kovačević.

 


dr Dejan Krnjaić, Biljana Tomić i prof. dr Slobodan Petrović

Biljana Tomić je upoznala prisutne sa istorijatom rada ATS-a

Verica Kovačević prima zahvalnicu povodom 10-godišnjice rada u ATS-u

I mr Dragan Badnjar je primio zahvalnicu

Biljana Tomić sa dr Dejanom Krnjaićem koji joj je uručio zahvalnicu i prof. dr Slobodanom Petrovićem, predsednikom UO

Prisutni gosti u sali Podgorica

Anđelković Bratislav, "Kvalitet" Niš prima sertifikat, inače, je pre osam godina, 28. juna toj organizaciji uručen prvi sertifikat o akreditaciji

Spasić Živan, Mašinski fakultet Niš

Rade Pavlović, "Energoprojekt"