Navigacija

Međunarodni dan akreditacije 09. jun - Dan akreditacije u R. Srbiji 28. jun

Dan akreditacije

Međunarodni akreditacioni forum (International Accreditation Forum-IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation-ILAC) odredili su da 9. jun 2008. bude prvi Međunarodni dan akreditacije.

Akreditacija – kao nezavisna i autoritativna potvrda kompetentnosti, nepristrasnosti i integriteta tela za ocenjivanje usaglašenosti, a sa druge strane vrednost i poverenje odgovarajućih potvrda usaglašenosti - čine osnovu poverenja u globalno tržište.

Privrede i društva širom sveta su široko priznale i prihvatile vrednost akreditacije. Poverenje, koje je tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana akreditacije, je odabrano da pokaže način na koji pravila i procedure akreditacije harmonizovani širom sveta podržavaju globalnu i slobodnu razmenu roba i usluga u skladu sa zahtevima potrošača i zakonskim zahtevima, koji se odnose na zdravlje i bezbednost, kao i zaštitu javnih interesa uopšte.

Akreditacija, na ovaj ili onaj način se odražava na sve aspekte našeg života. Kada se nešto dobavlja, bilo da je voda za piće ili složeni IT sistem, poverenje se poklanja dobavljaču. Kompetentnost dobavljača se može oceniti upotrebom ocenjivanja treće strane. Ali upravo akreditacijom ocenjivača treće strane društvo stiče poverenje da je, kada se nešto meri, etalonira, kontroliše, ispituje ili sertifikuje, posao urađen kompetentno. Svojom sposobnošću da uočava razlike između onoga što je dokazano, kompetentni ocenjivač osigurava da je izbor laboratorije ili sertifikovanog tela napravljen na osnovu informacija i poverenja a ne kockanjem.

Na otvorenim tržištima na kojima postoji konkurencija, i vlada i poslovni krugovi se oslanjaju na poverenje kako bi obezbedili poštenu razmenu bezbednih roba i usluga. Osnovni aspekt akreditacije je što ona podržava to poverenje jer je ona validno sredstvo za verifikaciju zahteva koji se tiču kvaliteta, rezultata i pouzdanosti. Sa globalizacijom, ne samo trgovine, već i mnogih drugih aspekata kao što su klimatske promene i zaštita životne sredine, bezbednost i zdravlje, poverenje se mora ostvariti na globalnom nivou. Stoga su upotreba međunarodno priznatih standarda kao referentnih kriterijuma akreditacije i razvoj Multilateralnih sporazuma IAF-a i ILAC-a ključni za izgradnju poverenja preko granica i promociju najbolje prakse u ocenjivanju usaglašenosti širom sveta.

Proslava jubileja: Dan akreditacije i 10-godišnjica postojanja

Statutom Akreditacionog tela Srbije Dan akreditacije u Republici Srbiji je 28. jun, po danu kada je dodeljena prva akreditacija.Akreditacija - donosi poverenje globalnoj ekonomiji i tržištu