Navigacija

Brošura "Zajedno do kvaliteta" - Akreditaciono telo Srbije

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije je od početka ove godine značajno usmerilo svoje aktivnosti na podizanje nivoa poznavanja uloge nacionalnog sistema akreditacije u okviru Srbije i međunarodne zajednice, svesno značaja i uticaja koji akreditacija ima na podizanje kvaliteta naših proizvoda i ...povećanje konkurentnosti na inostranom tržištu, odnosno na zajedničkom tržištu EU.

Aktivnosti promocije akreditacije usmerene su na one koji akreditaciju koriste kao sredstvo za proveru kompetentnosti (ministarstva i organizacije za ocenjivanje usaglašenosti), ali i na one koji neposredno koriste rezultate akreditovanih delatnosti (korisnici izveštaja ili sertifikata koje izdaju akreditovane laboratorije, kontrolne organizacije ili sertifikaciona tela).

Posebno nam je značajno da u državnim organima stvorimo svest da uloga sistema akreditacije u našoj zemlji ne sme biti ispod nivoa zacrtanog u legislativi EU za nacionalna akreditaciona tela zemalja članica EU i da smo mi spremni za proširenje svih vidova saradnje u cilju afirmacije akreditacije i zaštite javnog interesa.

U cilju ostvarenja naših planiranih aktivnosti ATS će ove godine organizovati izdavanje informatora Akreditacionog tela Srbije sa podacima o akreditovanim organizacijama, kao i godišnjeg izveštaja o radu, na srpskom i engleskom jeziku, kao i brošura, biltena i flajera namenjenih klijentima ATS-a u cilju promocije akreditacije i pružanja relevantnih informaciji na najbrži način i u odgovarajućoj formi, redovno će ažurirati sadržaje na stranicama veb sajta Akreditacionog tela Srbije, sarađivaće sa medijima – stručnim časopisima i redovno dostavljati informacije, učestvovaće i organizovaće stručne skupove, seminare i okrugle stolove, sarađivaće i razmenjivaće informacije sa ministarstvima i drugim državnim organima, predstavljaće nacionalni sistem akreditacije i njegovu ulogu u infrastrukturi akreditacije EU, putem aktivnog učešća predstavnika Akreditacionog tela Srbije na stručnim skupovima, kao i mnoge druge aktivnosti.

Akreditaciono telo Srbije pripremilo je novu brošuru "Zajedno do kvaliteta" namenjenu svojim budućim klijentima, koju možete preuzeti i u elektronskoj formi.

Brošura "Zajedno do kvaliteta" - Akreditaciono telo Srbije - 3.7 MB