Navigacija

ATS obeležio Svetski dan akreditacije

OpšteObaveštenjaAktuelnostiDan akreditacije

U petak, 07. juna, u amfiteatru Narodne banke Srbije, proslavili smo Svetski dan areditacije koji se obeležava 09. juna već duži niz godina širom sveta. Zajedno sa kolegama iz infrastrukture kvaliteta, ocenjivačima i ekspertima, članovima organa i tela ATS-a kao i predstavnicima akreditovanih TOU, posvetili smo ovaj dan temi koja je ustanovljena na međunarodnom nivou a koja glasi: „Akreditacija: osnaživanje sutrašnjice i oblikovanje budućnosti.“ Ovaj dan je takođe bio posvećen i našim akreditovanim telima koja su u periodu od 01. marta do 01. juna ove godine dobila/obnovila akreditaciju.

Svečani skup otvorio je gospodin Nikola Vitas, v.d. pomoćnika ministra privrede koji je ispred Ministarstva privrede, glavnog koordinatora za tehničke propise i organa nadležnog za kreiranje strategije i sprovođenje politike razvoja standardizacije, akreditacije i metrologije, pozdravio sve prisutne i poželeo srećan Dan akreditacije kao i puno uspeha u budućem radu. 

Direktor ATS-a, gospodin mr. Dragan Pušara, govorio je o Strategiji ATS-a koju je usvojio UO ATS-a u proteklom periodu. Ona se odnosi na period od 2024. do 2026. godine koji između ostalog postavlja ciljeve: rasterećenje privrede; prelazak na potpuno digitalno okruženje i uključenje veštačke inteligencije; izrada novog zakonodavnog okvira za akreditaciju; širenje na nove oblasti akreditacije shodno potrebama privrede.

 „Strategija ima za viziju da se ATS obavezuje da će u svetlu stalnih promena, ulaganjem u stručnost, unaprediti kvalitet privrede i održivost sistema u kome živimo. S jedne strane, usvajaćemo nove šeme akreditacije u skladu sa potrebama privrede, a sa druge strane, obezbedićemo visoko poverenje u rezultate koje donose TOU“, izjavio je direktor ATS-a. 

Takođe je ovom prilikom govorio da je u saradnji ATS-a i Ministarstva privrede, koje vrši nadzor nad radom naše ustanove, donešen program subvencija za TOU koja ulaze u početna odnosno ponovna ocenjivanja. Ovim će TOU dobijati subvencije od 60% od ukupnih troškova za postupak akreditacije. S jedne strane, omogućiće se telima da lakše podnesu trošak akreditacije, a sa druge strane, daljim povećavanjem naknada za ocenjivače, motivisaće se novi mladi ljudi da uđu u sistem akreditacije.

Gospodin Pušara, govorio je i da je planirano da se produži ciklus akreditacije sa 4 na 5 godina, a tela koja su duže u ovom sistemu i imaju dobre nalaze, mogu da očekuju 2 nadzorna ocenjivanja u ciklusu od 5 godina. 

„Takođe jedan od ciljeva pomenute Strategije je i digitalizacija kao i izrada novog Zakona o akreditaciji, kako bi ATS bio po formi udruženje građana, odnosno javno preduzeće, kako bi mogao da rešava kapitalne stvari, da bude efikasniji u svom radu. U opticaju su i drugi modeli koji će se u dogovoru sa Ministarstvom privrede iznaći.“, dodao je gospodin Pušara. 

Gosti su imali priliku da odgledaju kratak promotivni film koji smo preveli na srpski jezik a koji su pripremile međunarodne organizacije, ILAC i IAF na temu ovogodišnjeg Dana akreditacije, „Akreditacija: osnaživanje sutrašnjice i oblikovanje budućnosti.“

Potom se gostima obratio Aleksandar Dragićević, viši organizator predmeta akreditacije, koji je govorio o jednoj od novih šema akreditacije, o akreditaciji verifikatora izveštaja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte, tzv. GHG verifikatori. Naglasio je da je ova šema jedan od ključnih aspekata u borbi protiv klimatskih promena. Važno je da vlade i države raspolažu sa tačnim podacima, o tome kolike su emisije i koliki je naš uticaj na klimatske promene. U smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, krajnji cilj je neto nula emisija, što znači da ukupne emisije koje proizvodimo treba da dostignu toliko male vrednosti da mogu biti prirodnim putem apsorbovane ili da budu otklonjene na dr. načine. Ključnu ulogu u svemu tome igra verifikacija. Tela koja sprovode verifikaciju mogu da obezbede tačnost i pouzdanost podataka. 

A ključna uloga verifikatora je da obezbedi da je operater primenio propise o monitoringu i izveštavanju u svemu kako je to propisano i na osnovu Zakona o klimatskim promenama kao i da obezbedi da ti podaci budu tačni.

„Uloga akreditacije je da potvrdi da su budući verifikatori pouzdani, kompetentni, nezavisni i nepristrasni i da imaju sposobnost da sprovode aktivnosti verifikacije na način kako je predviđeno regulativom i u skladu sa zahtevima najviših standarda kvaliteta“, istakao je Dragićević. 

U proteklom periodu, ATS je uspostavio saradnju sa Ministarstvom zašite životne sredine kao i sa kolegama iz evropske akreditacije i realizovane su obuke zaposlenih kako bi bili spremni za početak primene ove nove šeme akreditacije. 

Ministarstvo će u narednom periodu raditi na odobravanju planova monitoringa koja formiraju operateri postrojenja, dok će ATS u narednom periodu objavljivati potrebna dokumenta koja su neophodna našim budućim verifikatorima da podnesu prijavu za akreditaciju. 

Pre uručenja sertifikata akreditovanim telima, gostima se obratila mr. Milica Jovčić, pomoćnik direktora za proces akreditacije. Ovom prilikom je istakla važnost dokumentacije koja predstavlja objektivni dokaz svega onoga o čemu govorimo kao što su potpisani multilateralni sporazumi sa međunarodnim organizacijama: EA MLA, IAF MLA i ILAC MRA. Oni govore da je ATS potpisnik skoro svih šema akreditacije osim 3 šeme na kojima trenutno radimo a to su: validacija i verifikacija; proizvođači referentnih materijala i biobanking. 

Pored toga što se radi na novim šemama, konstantno se radi i na održavanju postojećih: tranzicija na SRPS EN ISO/IEC 17043:2023 kao i na SRPS EN ISO 15189:2023.

Gospođa Jovčić, govorila je i o obukama zaposlenih koje su održane u proteklom periodu jer je kompetentnost ta na kojoj počiva ATS i na kojoj svi radimo sve vreme.

Pored pomenutih multilateralnih sporazuma, govorila je i o bilateralnim sporazumima koje je ATS skoro potpisao sa rumunskim akreditacionim telom, turskim akreditacionim telom i holandskim akreditacionim telom a koji se pretežno odnose na oblast digitalizacije, validacije i verifikacije.

Takođe je istakla važan segment digitalizacije koja se primenjuje u ATS-u a odnosi se na uspostavljanje novog kataloga obima akreditacije koji će biti automatski povezan sa našim ocenjivačima čime će se olakšati programiranje ocenjivanja i time olakšati produžetak ciklusa akreditacije i smanjiti broj nadzora. 

Gospođa Jovčić je najavila od jeseni i primenu jednog oblika veštačke inteligencije u ATS-u a to je „akreditacioni GPT“. Naglasila je da ne treba zaboraviti da je, pre svega, uvek naglasak na radu sa ljudima pa je pomenula i evaluaciju i međusobnu komunikaciju na kojima se radilo u poslednje vreme.

Kraj programa obeležio je značajan trenutak za naša akreditovana tela, kada je predstavnicima ovih tela, koji su došli iz različitih krajeva naše zemlje, direktor ATS-a lično uručio sertifikate o akreditaciji. 

Ovaj svečani događaj završen je zajedničkim fotografisanjem na impozantnom stepeništu  Narodne banke i malom zakuskom koja je potom usledila. Tom prilikom mogli smo da razmenimo zapažanja sa ovog događaja kao i iskustva u zajedničkom radu sa našim kolegama iz Ministarstva privrede, ISS-a, DMDM-a i ostalih organizacija, sa našim ocenjivačima i ekspertima kao i predstavnicima akreditovanih tela.

Ovim putem, ATS svima čestita Svetski dan akreditacije sa željom da akreditacija svima nama donese bolju i kvalitetniju budućnost.