Navigacija

Obaveštenje kontrolnim telima akreditovanim za poslove ocenjivanja usaglašenosti merila zapremine 

Obaveštenja

Imajući u vidu donošenje Pravilnika o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda-uređaji za tečnosti koje se koriste za pranje vetrobranskog stakla ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024), koji se primenjuju od 1. januara 2025. godine, a uzimajući u obzir da se ova kontrolisanja trenutno ne prepoznaju u obimima akreditacije kontrolnih tela, Akreditaciono telo Srbije (ATS) će postupiti na sledeći način:

Za sva kontrolna tela koja žele da se akredituju za periodična (redovna) i vanredna kontrolisanja prema navedenom pravilniku, ATS će sprovesti ocenjivanje u svrhu proširenja obima akreditacije, prema blagovremeno podnetoj prijavi za proširenje obima akreditacije. Ocenjivanje u svrhu proširenja obima akreditacije se može sprovesti zajedno sa redovnim (nadzornim/ponovnim) ocenjivanjem ili kroz samostalan postupak.