Navigacija

Obaveštenje za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ovlašćena za overavanje merila

Obaveštenja

Obaveštenje za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ovlašćena za overavanje merila obuhvaćenih Pravilnikom o merilima („Službeni glasnik RS“, broj 3/18)

Odredbom člana 26. stav 5. Pravilnika o merilima („Službeni glasnik RS“, broj 3/18) propisano je da uverenja o odobrenju tipa merila izdata do dana stupanja na snagu tog pravilnika, a na osnovu propisa iz člana 18. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", br. 63/13 i 95/16) važe do isteka roka na koji su izdata, a najduže do 1. januara 2024. godine.

Imajući u vidu da se u skladu sa odredbama Zakona o metrologiji („Službeni glasnik RS“, broj15/16) i odredbama Pravilnika o načinu i uslovima overavanja merila („Službeni glasnik RS“, broj 7/18) prvo overavanje merila vrši u skladu sa uverenjem o odobrenju tipa merila, počev od 2. januara 2024. godine neće biti moguće sprovoditi prvo overavanje merila za koja je istekao rok važenja uverenja o odobrenju tipa, uključujući i situacije kada je zahtev za prvo overavanje dostavljen pre 1. januara 2024. godine, na koje naročito ukazujemo, kako bi ovlašćena tela blagovremeno uskladila svoje postupanje i adekvatno informisala svoje korisnike.

Na sastanku realizovanom 11. maja 2023. godine u Sektoru za kvalitet i bezbednost proizvoda Ministarstva privrede usaglašen je način postupanja Direkcije za mere i dragocene metale i Akreditacionog tela Srbije u vezi sa odredbom člana 26. stav 5. Pravilnika o merilima („Službeni glasnik RS“, broj 3/18).

Za sva kontrolna tela koja u obimu akreditacije imaju kontrolisanje merila obuhvaćena Pravilnikom o merilima („Službeni glasnik RS“, br. 3/18), a kao vrstu kontrolisanja imaju prvo kontrolisanje, na osnovu koga su ovlašćena za prvo overavanje merila, Akreditaciono telo Srbije će izvršiti smanjenje obima akreditacije tako da od 2. januara 2024. godine navedena vrsta kontrolisanja neće biti navedena u obimima akreditacije tih kontrolnih tela.

Nakon izmene obima akreditacije ovlašćena tela su dužna da Direkciji za mere i dragocene metale dostave izmenjeni obim akreditacije, kao i zahtev za izmenu rešenja o ovlašćivanju, kako bi se po hitnom postupku ukinula ovlašćenja za prvo overavanje merila.

Zajedničko obaveštenje DMDM i ATS za ovlašćena tela za prvo overavanje možete pogledati i na sajtu DMDM