Navigacija

Obaveštenje o izmenama zahteva za akreditaciju u oblasti opreme pod pritiskom

ObaveštenjaAktuelnostiPromocija

U skladu sa Pravilima akreditacije, obaveštavamo sve zainteresovane strane i akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) da je došlo do izmene zahteva za akreditaciju u oblasti ocenjivanja usaglašenosti opreme pod pritiskom. 

Na osnovu člana 5. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 49/21), Ministar rudarstva i energetike je doneo:

1. Pravilnik o opremi pod pritiskom 
2. Pravilnik o jednostavnim posudama pod pritiskom 
3. Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe  i
4. Pravilnik o kriterijumima u pogledu broja i stručne osposobljenosti zaposlenih lica koje moraju da ispune korisnici i imenovana tela u oblasti opreme pod pritiskom. 

Pravilnici su objavljeni u Službenom glasniku RS broj 114 od 30. novembra 2021. godine.

Pravilnici počinju da se primenjuju od 1. januara 2023. godine, osim Pravilnika o jednostavnim posudama pod pritiskom, koji počinje da se primenjuje od 1. jula 2023. godine.

Danom početka primene novo donetih pravilnika prestaju da važe Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/11), Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/11) i Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS”, br. 87/11, 75/13 i 44/18 – dr. zakon), u kojima su utvrđeni postupci ocenjivanja usaglašenosti, za koje je Akreditaciono telo Srbije (ATS) akreditovalo TOU.

Na osnovu Zakona o akreditaciji ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 i 47/2021), Ministarstvo rudarstva i energetike (MRE) i Akreditaciono telo Srbije (ATS) su zaključili Protokol o saradnji u cilju razvijanja odgovarajućih šema akreditacije radi ocenjivanja i utvrđivanja kompetentnosti TOU za potrebe imenovanja TOU. 

U skladu sa Protokolom o saradnji, prema utvrđenom postupku, dogovoreno je između MRE i ATS, da će se za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom u skladu sa Pravilnikom o opremi pod pritiskom („Službeni glasnik RS“, broj 114/21) i Pravilnikom o jednostavnim posudama pod pritiskom („Službeni glasnik RS“, broj 114/21), za sve propisane module, imenovati TOU koja su akreditovana kod ATS kao sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda prema standardu SRPS EN ISO/IEC 17065 koji je, kako je to definisano u obavezujućem dokumentu EA-2/17 (EA Document on Accreditation for Notification Purposes) i pravilima i procedurama ATS, osnovni preporučeni standard za akreditaciju u svrhu imenovanja TOU.

Za poslove pregleda i ispitivanja iz Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS“, broj 114/21), kako je već propisano i samim Pravilnikom, mogu biti imenovana TOU koja su akreditovana  kod ATS kao kontrolna tela tipa A prema standardu SRPS ISO/IEC 17020. U postupku ocenjivanja TOU za akreditaciju za pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe, ATS će ocenjivati ispunjenost zahteva u vezi osoblja, koji su utvrđeni u Pravilniku o kriterijumima u pogledu broja i stručne osposobljenosti zaposlenih lica koje moraju da ispune korisnici i imenovana tela u oblasti opreme pod pritiskom.

Pored toga, dogovoreno je da u skladu sa zahtevima iz Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS“, broj 114/21), poslove ispitivanja i podešavanja sigurnosnih uređaja – sigurnosnih ventila, na opremi pod pritiskom na koju se primenjuju odredbe Pravilnika, mogu da obavljaju akreditovane laboratorije za ispitivanje za postupak ispitivanja koji je dat u Prilogu VI Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS“, broj 114/21).

Polazeći od navedenog, ATS obaveštava zainteresovane strane o sledećem:
Akreditovana sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda, koja u obimu akreditacije imaju poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/11), koja imaju nameru da se akredituju za poslove ocenjivanja usaglašenosti opreme pod pritiskom, u skladu sa Pravilnikom o opremi pod pritiskom („Službeni glasnik RS“, broj 114/21), treba da se usaglase sa izmenjenim zahtevima najkasnije do 1. januara 2023. godine. Usaglašenost sa izmenjenim zahtevima mora da bude potvrđena akreditacijom u postupku proširenja obima akreditacije, kroz postupak proširenja obima akreditacije tokom nadzornog ocenjivanja ili kroz samostalni postupak proširenja obima akreditacije. Od 1. januara 2023. godine u obimu akreditacije akreditovanih sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda više neće moći da se nalaze poslovi ocenjivanja usaglašenosti iz Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/11), odnosno biće im smanjen obim akreditacije za navedene poslove zbog prestanka važenja tehničkog propisa. Akreditovana sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda moraju blagovremeno da podnesu prijavu za proširenje obima akreditacije, kako bi postupak akreditacije mogao da bude okončan u roku koji će im omogućiti podnošenje zahteva za imenovanje najkasnije do kraja prelaznog roka iz člana 27. stav 2. Pravilnika o opremi pod pritiskom („Službeni glasnik RS“, broj 114/21).

Akreditovana sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda, koja u obimu akreditacije imaju poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/11), koja imaju nameru da se akredituju za poslove ocenjivanja usaglašenosti opreme pod pritiskom, u skladu sa Pravilnikom o jednostavnim posudama pod pritiskom („Službeni glasnik RS“, broj 114/21), treba da se usaglase sa izmenjenim zahtevima najkasnije do 1. jula 2023. godine.  Usaglašenost sa izmenjenim zahtevima mora da bude potvrđena akreditacijom u postupku proširenja obima akreditacije, kroz postupak proširenja obima akreditacije tokom nadzornog ocenjivanja ili kroz samostalni postupak proširenja obima akreditacije. Od 1. jula 2023. godine u obimu akreditacije akreditovanih sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda više neće moći da se nalaze poslovi ocenjivanja usaglašenosti iz Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/11), odnosno biće im smanjen obim akreditacije za navedene poslove zbog prestanka važenja tehničkog propisa. Akreditovana sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda moraju blagovremeno da podnesu prijavu za proširenje obima akreditacije, kako bi postupak akreditacije mogao da bude okončan u roku koji će im omogućiti podnošenje zahteva za imenovanje najkasnije do kraja prelaznog roka iz člana 23. stav 2. Pravilnika o jednostavnim posudama pod pritiskom („Službeni glasnik RS“, broj 114/21).

TOU koja imaju nameru da se akredituju kao sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda prema standardu SRPS EN ISO/IEC 17065, za poslove ocenjivanja usaglašenosti opreme pod pritiskom, u skladu sa Pravilnikom o opremi pod pritiskom („Službeni glasnik RS“, broj 114/21) i/ili u skladu sa Pravilnikom o jednostavnim posudama pod pritiskom („Službeni glasnik RS“, broj 114/21), mogu da podnesu prijavu za akreditaciju počevši od 3. maja 2022. godine.
Akreditovana kontrolna tela, koja u obimu akreditacije imaju poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/11), mogu da održavaju akreditaciju za te poslove, zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, nakon čega će im biti smanjen obim akreditacije za navedene poslove, zbog prestanka važenja tehničkog propisa.

Akreditovana kontrolna tela, koja u obimu akreditacije imaju poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/11), mogu da održavaju akreditaciju za te poslove, zaključno sa 30. junom 2023. godine, nakon čega će im biti smanjen obim akreditacije za navedene poslove, zbog prestanka važenja tehničkog propisa.

Akreditovana kontrolna tela, koja u obimu akreditacije imaju poslove kontrolisanja, odnosno pregleda i ispitivanja iz Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS”, br. 87/11, 75/13 i 44/18 – dr. zakon), koja imaju nameru da se akredituju za poslove pregleda i ispitivanja iz Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS“, broj 114/21), treba da se usaglase sa izmenjenim zahtevima najkasnije do 1. januara 2023. godine. Usaglašenost sa izmenjenim zahtevima mora da bude potvrđena akreditacijom u postupku proširenja obima akreditacije, kroz postupak proširenja obima akreditacije tokom nadzornog ocenjivanja i/ili ponovnog ocenjivanja ili kroz samostalni postupak proširenja obima akreditacije. Od 1. januara 2023. godine u obimu akreditacije akreditovanih kontrolnih tela više neće moći da se nalaze poslovi kontrolisanja, odnosno pregleda i ispitivanja iz Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS”, br. 87/11, 75/13 i 44/18 – dr. zakon), pa će im obim akreditacije biti smanjen za navedene poslove zbog prestanka važenja tehničkog propisa, ili će se povući dodeljena akreditacija ukoliko obim akreditacije sadrži samo te poslove ocenjivanja usaglašenosti. 

TOU koja imaju nameru da se akredituju kao kontrolna tela tipa A prema standardu SRPS ISO/IEC 17020, za poslove pregleda i ispitivanja iz Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom  tokom  veka upotrebe („Službeni glasnik RS“, broj 114/21), mogu da podnesu prijavu za akreditaciju počevši od 3. maja 2022. godine, s tim da postupak akreditacije, odnosno ocenjivanja ne može početi sve dok TOU ne dostavi adekvatne informacije, odnosno dokaze o ispunjenosti zahteva iz Priloga II, tačka 4. Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom  tokom  veka upotrebe.
ATS od 3. maja 2022. godine, više neće primati nove prijave za akreditaciju niti za obnavljanje akreditacije, za poslove ocenjivanja usaglašenosti iz pravilnika koji prestaju da važe kako je navedeno u ovoj informaciji.

Akreditovane laboratorije za ispitivanje koje u obimu akreditacije imaju poslove ispitivanja sigurnosnih uređaja za zaštitu od previsokog pritiska - ventila sigurnosti, ukoliko imaju nameru da se akredituju i za ispitivanje sigurnosnih uređaja – sigurnosnih ventila, na opremi pod pritiskom na koju se primenjuju odredbe Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS“, broj 114/21) treba da se usaglase sa izmenjenim zahtevima do 1. januara 2023. godine. Usaglašenost sa izmenjenim zahtevima mora da bude potvrđena akreditacijom u postupku proširenja obima akreditacije, kroz postupak proširenja obima akreditacije za ispitivanja propisana u Prilogu VI Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe, tokom nadzornog i/ili ponovnog ocenjivanja ili kroz samostalni postupak proširenja obima akreditacije. 

Laboratorije za ispitivanje  koje imaju nameru da se akredituju za poslove ispitivanja sigurnosnih uređaja – sigurnosnih ventila, na opremi pod pritiskom na koju se primenjuju odredbe Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS“, broj 114/21), za ispitivanja propisana u Prilogu VI tog pravilnika, mogu da podnesu prijavu za akreditaciju počevši od 3. maja 2022. godine.
 

Srdačno, Vaš ATS