Navigacija

Obaveštenje za kontrolna tela: Pravilnik o nepokretnim rezervoarima

ObaveštenjaAktuelnostiZakoni i propisi

Obaveštenje za kontrolna tela

Obaveštavaju se akreditovana tela da danom stupanja na snagu Pravilnika o nepokretnim rezervoarima  („Službeni Glasnik RS“, broj 50/19) prestaje da važi Pravilnik o metrološkim uslovima za vertikalne cilindrične rezervoare ("Službeni list SFRJ", broj 3/85).

Pravilnik o metrološkim uslovima za položene cilindrične rezervoare ("Službeni list SFRJ", broj 26/81) i Metrološko uputstvo za pregled položenih cilindričnih rezervoara volumetrijskom metodom ("Glasnik DMDM",broj 3/05) prestaju da važe 31. decembra 2020. godine.

Imajući u vidu da navedeni metrološki propisi prestaju da važe 31.12.2020 godine, overavanje nepokretnih rezervoara (položenih cilindričnih) volumetrijskom metodom od strane ovlašćenih tela, bez uverenja o etaloniranju izdatog od strane akreditovane laboratorije, moguće je obavljati do 31. decembra 2020. Nakon tog datuma, odnosno od 1. janura 2021. godine overavanje rezervoara (uključujući i predmetne) obavljaće se, između ostalog, na osnovu odgovarajućeg uverenja o etaloniranju sa rezultatom etaloniranja obavljenog jednom od propisanih metoda (uključujući i volumentrijsku) i izdatog od strane akreditovane laboratorije za etaloniranje u skladu sa odeljcima 1., 2. i 3. Priloga 2 Pravilnika o nepokretnim rezervoarima.

Pravilnik o nepokretnim rezervoarima („Službeni Glasnik RS“, broj 50/19) ne donosi izmene koje bi uticale na promene aktivnosti u telima za ocenjivanje usaglašenosti koja obavljaju poslove kontrolisanja. S tim u vezi, a u cilju prelaska na rad prema novom Pravilniku, ATS će postupiti na sledeći način: 

  • sva akreditovana kontrolna tela koja u obimima akreditacije imaju Pravilnik o metrološkim uslovima za položene cilindrične rezervoare ("Službeni list SFRJ", broj 26/81) i Metrološko uputstvo za pregled položenih cilindričnih rezervoara volumetrijskom metodom ("Glasnik DMDM",broj 3/05) koji prestaju da važe 31.12.2020. godine potrebno je da ATS-u dostave dokumentaciju kojom dokazaju da su svoj rad prilagodila zahtevima novog Pravilnika do 15.10.2020. godine;
     
  • na osnovu dostavljene dokumentacije ATS će verifikovati nastale promene/ usaglašavanja preispitivanjem dostavljene dokumentacije i doneti odgovarajuću odluku o akreditaciji;
     
  • ukoliko TOU ne dostavi potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje da je svoj rad prilagodilo zahtevima novog Pravilnika, Akreditaciono telo Srbije će doneti odluku o smanjenju obima akreditacije u delu propisa koji prestaju da važe.

Moguće je da se verifikacija  promena oceni i na lokaciji tokom ocenjivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Srdačno, ATS