Navigacija

Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli

ObaveštenjaAktuelnostiZakoni i propisi

Akreditacija za šemu ocenjivanja usaglašenosti u oblasti merila koja su sastavni deo medicinskih uređaja
       
Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli („Sl.glasnik RS“ br. 13/18, 45/19, 93/20) je izmenjen i stupio je na snagu 09.07.2020. godine. Pravilnik je izmenjen na način da su dodata merila koja su sastavni deo medicinskih uređaja (r.br.35 i r.br.36 Tabele u članu 2.), i koja prema članu 7. overavaju ovlašćena tela, koja po članu 9. Zakona o metrologiji („Sl.glasnik RS“ br. 15/16) moraju biti akreditovana.

U „Sl.glasnik RS“ br. 92/2020 objavljeni su sledeći Pravilnici:

  • Pravilnik o overavanju elektrokardiografa
  • Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo dijaliznih aparata
  • Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo defibrilatora
  • Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo anestezioloških sistema
  • Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo infuzionih i perfuzionih pumpi
  • Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenata
  • Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo ultrazvučnih fizioterapijskih uređaja
  • Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo respiratora
  • Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo neonatalnih i pedijatrijki inkubatora i reanimacionih toplih stolova
  • Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo visokofrekencijskih hiruških noževa i visokofrekvencijkog hiruškog pribora

U skladu sa svojim procedurama završene su sve aktivnosti na proširenju oblasti rada ATS-a i u ovoj oblasti ocenjivanja usaglašenosti. Takođe, ažuriran je i dokument ATS-PA08, Oblasti aktivnosti ATS-a.

Srdačno, Vaš ATS