Navigacija

Potpisan Akcioni Plan za 2020. godinu između Akreditacionog tela Srbije (ATS) i Nacionalnog akreditacionog tela Mađarske (NAH)

ObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

U Budimpešti je 12. i 13. novembra 2019. godine održano deseto zasedanje Zajedničke komisije (ZK) za ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Mađarske, na kome je, između ostalog, potpisan Akcioni Plan za 2020. godinu između Akreditacionog tela Srbije (ATS) i Nacionalnog akreditacionog  tela Mađarske (NAH). Delegacije su predvodili ko-predsednici: Goran Knežević, ministar privrede Republike Srbije i Peter Sijarto, ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske.
Pravni osnov zasedanja predstavlja Sporazum o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Mađarske („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/2005). Na osnovu člana 4. Sporazuma formirana je ZK za praćenje ekonomske saradnje dve zemlje, identifikovanje novih mogućnosti i predlaganje aktivnosti za njeno unapređenje, kao i za otklanjanje eventualnih prepreka koje mogu nastati u sprovođenju Sporazuma.

Prema dogovoru sa mađarskom stranom, dvodnevno zasedanje ZK odvijalo se u plenumu i u okviru radnih grupa, a obuhvatilo je analizu dosadašnje i predloge za dalji razvoj saradnje u oblastima od obostranog interesa i to: razvoj poslovnih aktivnosti (trgovina, investicije, zaštita potrošača, saradnja privrednih i trgovinskih komora i dr.); saobraćaj i infrastruktura; granična kontrola i granični prelazi; operativna saradnja u oblasti unutrašnjih poslova; energetika i rudarstvo; poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda; zaštita životne sredine; regionalna i prekogranična saradnja, turizam, medicinska i farmaceutska industrija, finansijska saradnja, informacione i komunikacione tehnologije, inovacije i tehnološki razvoj i saradnja u oblasti rada, zapošljavanja i socijalnih pitanja. Paralelno sa zasedanjem, u organizaciji Privredne komore Srbije i Mađarske agencije za promociju izvoza održan je Poslovni forum Srbija - Mađarska, koji su otvorili ko-predsednici ZK.
Potpisivanje Akcionog Plana za 2020. godinu  usledilo je nakon uspešno implementiranog Memoranduma između ova dva akreditaciona tela. U prethodnom periodu (tokom 2018. godine) održana je radionica i bilateralni susret posvećen razmatranju pitanja u vezi sa prelaskom na nova izdanja standarda ISO/IEC 17025:2017 i ISO/IEC 17011:2017. Ove aktivnosti značajno su doprinele poboljšanju dalje harmonizacije u primeni šema akreditacije i poboljšanju međusobnog razumevanja sa akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti. Akcioni plan su potpisali prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a i Miklos Devecz, direktor NAH -a.

Potpisivanje ovog Akcionog Plana za 2020. godinu  rezultat je plodonosne i efikasne saradnje između ova dva akreditaciona tela koja utiče na širenje i drugih regionalnih bilateralnih sporazuma, što doprinosi i aktivnostima ministarstava koje su usmerene na razvoj infrastrukture kvaliteta u svojim zemljama.

Ministar Goran Knežević, ministar Peter Sijarto, prof. dr Aco Janićijević i Miklos Devecz