Navigacija

Informacija o prelasku na novo izdanje standarda SRPS EN ISO 22000:2018

Obaveštenja

        Dana 17. decembra 2018. godine Institut za standardizaciju Srbije objavio je standard SRPS EN ISO 22000:2018 - Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane - Zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane, identičan sa EN ISO 22000:2018.
Na osnovu rezolucije koja je usvojena na Generalnoj skupštini IAF-a, Generalna skupština EA je odlučila da prelazni period za tranziciju na standard ISO 22000:2018 bude tri godine, odnosno do 29. juna 2021. godine.
Kao potpisnik EA MLA i IAF MLA sporazuma, Akreditaciono telo Srbije (ATS) je u obavezi da poštuje odluke EA i IAF, a samim tim i utvrđene prelazne periode.
U skladu sa gore pomenutom Odlukom, ATS obaveštava akreditovana tela da svi akreditovani sertifikati prema SRPS EN ISO 22000:2007 ne smeju imati datum isticanja posle 29. juna 2021. godine.
Sva akreditovana sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta koja u svom obimu akreditacije imaju SRPS EN ISO 22000:2007 su u obavezi da ATS-u dostave sledeće:
• Plan prelaska zasnovan na analizi izmena standarda sa jasnom identifikacijom svih aktivnosti koje će telo sprovesti (izmena dokumenata, obuke i sl.) na osnovu sprovedene GAP analize i rokove za planirane aktivnosti. Plan prelaska, dokumentovanu GAP analizu, kao i informaciju o obaveštavanju svojih klijenata o promenama i postupku tranzicije koju će sprovesti sertifikaciono telo, potrebno je dostaviti ATS-u najkasnije do 8.3.2019. godine.
• Izmenjenu dokumentaciju sistema menadžmenta sa identifikovanim izmenama prouzrokovanim novim standardom SRPS EN ISO 22000:2018, koju je neophodno dostaviti ATS-u najmanje 15 dana pre ocenjivanja na lokaciji.
ATS će, u skladu Pravilima akreditacije i svojim planovima, kroz redovno ocenjivanje verifikovati adekvatnu implementaciju novog standarda, koje obuhvata ocenjivanje na lokaciji i jedno osvedočenje kod klijenta sertifikacionog tela.
Posle 1. juna 2019. godine ATS neće prihvatati prijave za akreditaciju sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane prema standardu SRPS EN ISO 22000:2007.