Navigacija

Održane sednice organa i tela ATS-a

Aktuelnosti

U četvrtak 13. decembra 2018. godine održana je 13. sednica Upravnog odbora ATS-a na kojoj su, između ostalog, donete sledeće odluke:

- doneta je odluka o dopuni Poslovnika o radu Upravnog odbora ATS na način da se Upravnom odboru za sednicu na kojoj se usvaja finansijski izveštaj obavezno dostavlja i radni materijal za usvajanje godišnjeg izveštaja o radu ATS,

- donet je Program rada sa finansijskim planom za 2019. godinu,

- data je saglasnost na potpisani Zaključak sa Institutom za akreditovanje Bosne i Hercegovine (VATA) i potpisani Sporazum o saradnji sa Rumunskim akreditacionom telom (RENAR),

- primljena je informacija o dodeli akreditacije Direkciji za nacionalne referentne laboratorije, što je prva akreditacija prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Istog dana održana je i zajednička sednica Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Saveta za akreditaciju ATS-a na kojoj je:

- podneta informacija o sprovedenim aktivnostima ATS-a u 2018. godini i o planiranim aktivnostima za 2019. godinu, 

- podneta informacija o međunarodnim skupovima (ILAC, IAF, EA) na kojima je učestvovao ATS i o obavezujućim odlukama međunarodnih organizacija, o kojima će nadležni organi naknadno raspravljati.


Atmosfera sa zajedničke sedniceUpravnog odbora, Nadzornog odbora i Saveta za akreditaciju