Navigacija

Prelazak na rad prema novom izdanju Pravilnika o merilima

Obaveštenja

Pravilnik o merilima („Službeni glasnik RS“ br.3/18) je stupio na snagu 20. januara 2018. godine. Stupanjem na snagu navedenog pravilnika prestao je da važi Pravilnik o merilima („Službeni glasnik RS“, br. 63/13 i 95/16), kao i metrološka uputstva i pravilnici za odgovarajuće vrste merila.

Na sajtu Direkcije za mere i dragocene metale, www.dmdm.rs objavljeno je 30.05.2018. izmenjeno Tumačenje u vezi sa primenom Pravilnika o merilima http://www.dmdm.rs/PDF/Tumacenje_u_vezi_sa_primenom_Pravilnika_o_merilima.pdf.

Pravilnik o merilima („Službeni glasnik RS“ br.3/18) (u daljem tekstu novi Pravilnik) ne donosi izmene koje bi uticale na promene aktivnosti u telima za ocenjivanje usaglašenosti koja obavljaju poslove kontrolisanja. S tim u vezi, a u cilju prelaska na rad prema novom Pravilniku, ATS će postupiti na sledeći način:

-sva akreditovana kontrolna tela koja u obimima akreditacije imaju Pravilnik o merilima („Službeni glasnik RS“, br. 63/13 i 95/16) potrebno je da ATS-u dostave dokumentaciju kojom dokazaju da su svoj rad prilagodili zahtevima novog Pravilnika;

-na osnovu dostavljene dokumentacije ATS će verifikovati nastale promene/ usaglašavanja ocenom dostavljene dokumentacije i doneti odgovarajuću odluku o akreditaciji;

-za sva akreditovana kontrolna tela koja u svojim obimima akreditacije imaju pravilnike i metrološka uputstva, biće izvršena tehnička korekcija obima akreditacije vezivanjem pomenutih dokumenta sa stavom 6. člana 26. novog Pravilnika, a koji se odnose na postupke vanrednog i redovnog kontrolisanja.

Ovim saopštenjem se menja saopštenje objavljeno 16.05.2018. a u vezi prelaska na rad prema novom izdanju Pravilnika o merilima.