Navigacija

Kontrolna lista za ocenjivanje u svrhu prelaska na novu verziju standarda ISO/IEC 17025

Obaveštenja

U skladu sa Planom prelaska na akreditaciju prema SRPS ISO/IEC 17025:2017, a poštujući sopstvene planove za usklađivanje prema novoj verziji standarda, laboratorija je u obavezi da identifikuje promene koje je neophodno da sprovede u cilju usaglašavanja sa zahtevima novog standarda, utvrdi uticaj svih promena na svoj sistem/e menadžmenta, sprovede potrebne izmene i detaljne podatke/informacije o tome navede u Kontrolnoj listi za ocenjivanje laboratorija za ispitivanje/etaloniranje, ATS-PR12-O10PR.


Popunjenu Kontrolnu listu neophodno je dostaviti  najkasnije mesec dana pre ocenjivanja na licu mesta u elektronskoj formi.


Pored popunjene Liste, a za potrebe ocenjivanja u svrhu prelaska na akreditaciju prema SRPS ISO/IEC 17025:2017, dostavlja se i dokumentacija koja dokazuje ispunjenost izmenjenih i/ili novih zahteva standarda.


Kontrolna lista je dostupna ovde.