Navigacija

Nove akreditacije u aprilu 2018. godine

Obaveštenja

Tokom aprila 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Akreditacija je dodeljena sledećim TOU:

1. Zaštita na radu i zaštita životne sredine Beograd DOO Beograd, Deskaševa 7, Beograd

broj predmeta: 2-03-284, akreditacioni broj: 06-193

2. CENTAR ZA KVALITET DOO Mesarci, Vladimirci-Mesarci, Mesarci bb

broj predmeta: 2-04-055, akreditacioni broj: 04-028

Akreditacija je ukinuta sledećim TOU:

1. VATROOPREMA DOO BEOGRAD, Laboratorija za ispitivanje, Beograd, Mis Irbijeve 56, broj predmeta: 2-01-443, akreditacioni broj: 01-384 na sopstveni zahtev TOU,

2. VATROSPREM PROIZVODNJA DOO BEOGRAD, Laboratorija za ispitivanje, Beograd, Kumodraška 178, broj predmeta: 2-01-392, akreditacioni broj: 01-347 na sopstveni zahtev TOU,

3. VAGA LEGAL DOO Beograd, Tabanovačka 5, broj predmeta: 2-03-097, akreditacioni broj: 06-060

4. REMONTNI CENTAR DOO Užice, Laboratorija za ispitivanje doze jonizujućeg zračenja, Užice, Radnička 11, broj predmeta: 2-01-491, akreditacioni broj: 01-434 na sopstveni zahtev TOU.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama se mogu pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.