Navigacija

Održano 40. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 22. do 23. novembra 2017. godine u Berlinu, Nemačka, je održano 40. zasedanje Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju (EA) u organizaciji Nemačkog akreditacionog tela (DAkkS).

Tokom zasedanja Generalne skupštine su usvojene, pored ostalih, sledeće rezolucije:

EA Rezolucija 2017 (40) 06 

Generalna skupština usvaja odluku Izvršnog komiteta da šemi FSSC 22000 (Food Safety System Certification) ponudi status EA priznate zainteresovane strane i da sklopi sporazum (dokument EAGA(17)72 rev.) sa FSSC 22000 u skladu sa dokumentom EA-1/15 A: 2014 - EA Politika odnosa sa zainteresovanim stranama.

Rezolucija EA 2017 (40) 07

Generalna skupština usvaja odluku Izvršnog komiteta da se UILI (Međunarodna unija nezavisnih laboratorija - Union internationale des laboratoires independants) ponudi status EA priznate zainteresovane strane i da sklopi sporazum sa UILI (dokument EAGA(17)73) u skladu sa dokumentom EA-1/15 A: 2014 - EA Politika odnosa sa zainteresovanim stranama.

EA Rezolucija 2017 (40) 12

Generalna skupština se slaže da Izvršni komitet započne sa radom na revidiranju dokumenta EA-1/17 S5: Dodatak 5 EA-1/17 Pravila i procedure EA - Uplata članarine, u skladu sa obrazloženjem utvrđenom na Generalnoj skupštini u dokumentu EAGA(17)93.

EA Rezolucija 2017 (40) 13

Generalna skupština, postupajući po preporuci Komiteta za horizontalnu harmonizaciju (HHC), daje saglasnost na pozicioni dokument ovog komiteta u vezi tumačenja člana  R17 (4) Odluke 768/2008 date u CERTIF 2015-02 Rev03 (document EAGA(17)67 HHC Position paper on CERTIF 2015-02 rev 03) i usvaja sledeći stav u vezi konsultantskih aktivnosti koje pružaju notifikovana tela:

"Imajući u vidu da se član R17 (4) Odluke 768/2008 odnosi na aktivnost za koju je telo notifikovano, što znači da notifikovano telo ne može pružati konsultantske usluge (kao što je tehnička pomoć ili pružanje saveta o tome kako proći postupke ocenjivanja usaglašenosti ) bilo kom proizvođačima onih vrsta proizvoda koje ocenjuje, kako je opisano u obimu akreditacije.

U suprotnom, odredbe o nezavisnosti iz relevantnih harmonizovanih standarda koji se koriste za akreditaciju notifikovanih tela bi bile ugrožene ili čak prekršene.”

Rezolucija EA 2017 (40) 14

Generalna skupština, postupajući po preporuci Komiteta za horizontzalnu harmonizaciju (HHC) se slaže da EA HHC započinje novu aktivnost u vezi revizije dokumenta EA-2/13: EA Politika prekogranične akreditacije i postupak za prekograničnu saradnju između članova EA i njegovu Dopunu 1 EA-2/13 S1: Tumačenje terminologije korišćene u tački 5.1 i smernice za fokus ocenjivanja, u skladu sa obrazloženjem za reviziju utvrđenom u EAGA (17)83.

Rezolucija EA 2017 (40) 15

Generalna skupština, postupajući po preporuci Izvršnog komiteta na osnovu saveta Komiteta za horizontalnu harmonizaciju (HHC), donosi sledeće zaključke:

- pitanja vezana za ne-tehničku primenu i tumačenje procedure EA-1/22: EA procedura i kriterijumi za ocenu šema ocenjivanja usaglašenosti od strane akreditacionih tela članica EA treba da budu predmet rasprave na HHC-u;

- tehnički problemi koji se odnose na šeme upućuju se relevantnim tehničkim komitetima na rešavanje; 

- Vlasnici šema će imati samo jednu kontaktnu tačku u EA za svoja pitanja. Uloga "domaćeg akreditacionog tela“ je da bude ta jedinstvena tačka kontakta.

Rezolucija EA 2017 (40) 16

Generalna skupština, na osnovu preporuke Komiteta za horizontalnu harmonizaciju, je usvojila obavezujuću primenu Tehničkog dokumenta ERA (MNB - Šema ocenjivanja 000MRA1044 ver.1.1) Zahtevi za tela za ocenjivanje usaglašenosti  (TOU) koja traže notifikaciju, kao dokumenta nivoa 4 za sve članice EA.

Prelazni period za prenos postojećih akreditacija TOU koja su već akreditovana za IOD/2008, na novu šemu će se završiti 1. jula 2020. godine. Do 1. jula 2020. godine, sve akreditacije će morati biti dodeljene prema novoj šemi.

Prijave primljene od 1. januara 2018. godine biće procesuirane prema ERA tehničkom dokumentu.

Rezolucija EA 2017 (40) 17

Generalna skupština, na osnovu preporuke Komiteta za sertifikaciju (EA CC), se slaže da EA CC započne rad na reviziji procedure EA-3/12: EA politike za akreditaciju sertif. tela koja sertifikuju organsku proizvodnju, u skladu sa obrazloženjem za reviziju utvrđenom u dokumentu  EAGA(17)79.

EA Rezolucija 2017 (40) 18

Generalna skupština, na osnovu preporuke Komiteta za sertifikaciju, slaže se da EA CC započne rad na elaboriranju nove EA politike za akreditaciju aktivnosti sertifikacije u skladu sa (Uredbom EU 1151/2012) PDO/PGI/TSG; (Regulative EU 606/2009, 607/2009 i 1308/2013) Proizvodi od vina; (Regulativa EU 110/2008) Alkoholna pića  i (EU Uredba 251/2014) Aromatizovani vinski proizvodi, u skladu sa obrazloženjem za pripremu dokumenta navedenog u  dokumentu EAGA(17)80.

EA Resolution 2017 (40) 19 

Generalna skupština, na osnovu preporuke Komiteta za sertifikaciju, usvaja povlačenje procedure EA-3/11: Sistemi upravljanja bezbednošću hrane - Obim akreditacije, koja je zamenjena dokumentom IAF MD16: 2015: Primena ISO/IEC 17011 za akreditaciju sertifikacionih tela za sisteme za upravljanje bezbednošću hrane (FSMS).

EA Resolution 2017 (40) 20 

Generalna skupština, na osnovu preporuke Komiteta za sertifikaciju, usvaja obaveznu primenu dokumenta ISO/IEC 20000-6: 2017 Informacione tehnologije - Upravljanje uslugama - Deo 6: Zahtevi za tela koja proveravaju i sertifikuju sisteme upravljanja uslugama, kao standarda nivoa 4 za sve članice EA.

Rezolucija EA 2017 (40) 22

Generalna skupština, na osnovu preporuke Komiteta za laboratorije, usvaja povlačenje dokumenta EA-3/04: Upotreba ispitivanja osposobljenosti (PT) kao alata za akreditaciju u oblasti ispitivanja, koji  više nije potreban pošto je objavljen standard ISO/IEC 17043.

Rezolucija EA 2017 (40) 23

Generalna skupština usvaja sledeće rezolucije koje su usvojene na 31. Generalnoj skupštini IAF-a u Vankuveru, Kanada u oktobru 2017. godine za primenu od strane EA i njenih članica:

• rezolucija (IAF Resolution 2017-13) – Prelazni periodi za primenu ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015 - Generalna skupština, na osnovu preporuke Tehničkog komiteta, odlučila je da na kraju tranzicionog perioda, 15. septembra 2018. godine, svi sertifikati izdati prema standardima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 ističu ili se povlače.

Od 15. marta 2018. godine, tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) moraju da sprovode sve početne, nadzorne i resertifikacione provere prema standardima ISO 9001 and ISO 14001 u skladu sa novim verzijama standarda (ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015). 

TOU moraju da razmatre rezultate ovih provera radi donošenja dalje odluke o akreditovanoj sertifikaciji prema ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, kako se bude smatralo da je odgovarajuće.

• rezolucija (IAF Resolution 2017-14) – Prelazni periodi za primenu revidiranog standarda ISO 50001: 2011 - Generalna skupština, na osnovu preporuke Tehničkog komiteta, odlučila je da prelazni period za reviziju sistema menadžmenta energijom ISO 50001:2011 - Energy Management Systems – Requirements with guidance for use, tri godine od datuma objavljivanja revidiranog standarda. Svi sertifikati prema ISO 50001:2011 ističu ili se povlače na kraju prelaznog perioda. 

U okviru ovog vremenskog okvira za tranziciju utvrđeno je sledeće: 

• Akreditaciona tela (AT) moraju da budu spremna da izvrše tranziciona ocenjivanja u vezi prelaska na ISO 50001: 2018 u roku od 6 meseci od dana objavljivanja revidiranog standarda. 

• TOU moraju da završe sa AT prelazak na ISO 50001:2018 u roku od 18 meseci od datuma objavljivanja revidiranog standarda. 

• TOU će prekinuti sprovođenje provera, uključujući početne, nadzorne i resertifikacione provere prema ISO 50001:2011 18 meseci od dana objavljivanja revidiranog standarda. TOU moraju da razmatre rezultate tih provera u vezi revidiranog standarda ISO 50001:2011 radi donošenja dalje odluke o akreditovanim sertifikatima prema ISO 50001:2011, kako se bude smatralo da je odgovarajuće. 

• rezolucija (IAF Resolution 2017-15)– Prelazni aranžmani za reviziju ISO 14064-1:2006 i 14064-2:2006 - na osnovu preporuke Tehničkog komiteta, Generalna skupština je odlučila da je prelazni period za reviziju ISO 14064-1: 2006 Greenhouse gas - - Part 1: Specification with a GUIDANCE at the organizational level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals, i ISO 14064-2: 2006 Greenhouse gas - Part 2: Specification with guidance on the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements, tri godine od dana objavljivanja revidiranog standarda. 

U okviru ovog vremenskog okvira tranzicije: 

• AT moraju da budu spremna da izvrše tranziciona ocenjivanja prema ISO 14064-1:2018 i ISO 14064-2:2018 u roku od 6 meseci od dana objavljivanja revidiranog standarda. Napomena: Ako postoji izuzeće za navedeno, AT mora da opravda izuzeće na osnovu validnih razloga.   

• TOU moraju da završe prelazak za ISO 14064-1:2018 i ISO 14064-2:2018 sa AT u roku od 3 godine od datuma objavljivanja revidiranog standarda.   

• rezolucija (IAF Resolution 2017-16) – Prelazni aranžmani za reviziju ISO 22000:2005 - na osnovu preporuke Tehničkog komiteta, Generalna skupština je odlučila da je prelazni period za reviziju ISO 22000:2005 Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain, tri godine od dana objavljivanja. 

• rezolucija (IAF Resolution 2017-17) Prelazni aranžmani za reviziju ISO/IEC TS 17021-3:2013 na ISO/IEC 17021-3:2017 - na osnovu preporuke Tehničkog komiteta, Generalna skupština je odlučila da je prelazni period za reviziju ISO/IEC 17021-3:2017 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems, dve godine od dana objavljivanja revidiranog standarda (odnosno 31. mart 2019. godine).

• rezolucija (IAF Resolution 2017-18) Usvajanje ISO/IEC 20000-6: 2017 i ISO/IEC 20000-1: 2011 kao normativnih dokumenata i prelazni aranžmani - na osnovu preporuke Tehničkog komiteta, Generalna skupština je odlučila da će usvojiti ISO/IEC 20000-6:2017 Information technology – Service management – Part 6: Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems and ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology – Service management -- Part 1: Service management system requirements kao normativna dokumenta.

Generalna skupština je dalje odlučila da period tranzicije za implementaciju ISO/IEC 20000-6: 2017 bude dve godine od dana objavljivanja, odnosno od 6. juna 2017. godine. Nakon prelaznog perioda, IAF MD18: 2015 Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector (ISO/IEC 20000-1) biće povučen. 

• rezolucija (IAF Resolution 2017-19) – Neakreditovanu sertifikaciju osoblja kad je TOU akreditovano za isti obim i prelazni aranžman - na osnovu preporuke Tehničkog komiteta, Generalna skupština je odlučila da će akreditaciona tela - članice IAF moraju da imaju pravno obavezujuće aranžmane sa svojim akreditovanim TOU koja sertifikuju osobe kojim se sprečavaju TOU da izdaju neakreditovane sertifikate za sertifikaciju osoba za oblasti za koje za koje su akreditovani.

Rok za primenu navedenog je tri godine, počevši od 30. oktobra 2017.

Pored toga, TOU koja sertifikuju osobe moraju da izvrše tranziciju dokumenata sertifikacije tako što će da uključe simbol akreditacije i / ili da se pozovu na status akreditacije TOU uključujući i identifikaciju AT, u trenutku donošenja odluke o resertifikaciji; a najkasnije do 30. oktobra 2020. godine.

Kada se dodeli početna akreditacija (za ISO/IEC 17024), nakon 30. oktobra 2017. godine, TOU mora da izvrši tranziciju (ponovo izda) prethodno neakreditovana dokumenta sertifikacije i/ili se pozove na status akreditacije uključujući identifikaciju AT, u roku od jedne godine od donošenja odluke o akreditaciji.

Napomena: Ako postoji izuzetak od gore navedenog, TOU mora da opravda izuzetak akreditacionom telu i ako ga AT prihvati, sertifikacija će se i dalje smatrati akreditovanom.

• rezolucija (IAF Resolution 2017-20) – Sertifikacija prema ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines – na osnovu preporuke Tehničkog komiteta, Generalna skupština je odlučila da neće biti akreditovane sertifikacije prema ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines (datum objavljivanja 13. novembar 2009). 

Standard ISO 31000 eksplicitno navodi da nije namenjen ili prikladan za sertifikaciju, a svaka sertifikacija bi bila zloupotreba standarda. Stoga se TOU podstiču da ne promovišu ili izdaju sertifikate prema ISO 31000, a od AT i TOU se traži da prijave Sekretarijatu ISO bilo kakvu zloupotrebu ili potrebu za sertifikacijom.

Rezolucija EA 2017 (40) 24

Generalna skupština usvaja sledeću rezoluciju koja je usvojena na 17. IAF-ILAC Zajedničkoj Generalnoj skupštini u Vankuveru, Kanada u oktobru 2017. godine za primenu od strane EA i njenih članica:

• rezolucija (JGA Vancouver Resolution 2)  Primena tranzicije na novu verziju standarda ISO/IEC 17011:2017 Zajednička generalna skupština odobrava preporuku Zajedničkog izvršnog odbora, kako bi se osiguralo da je Rezolucija 1 JGA Delhi - Prelazak na ISO/IEC 17011: 2017 u potpunosti implementirana i da će sve aktivnosti kolegijalnog ocenjivanja izvršene od 1. jula 2018. koristiti ISO/IEC 17011:2017 kao dokument u kome su specificirani zahtevi u vezi rada AT. Detalji ovog prelaznog plana opisani su u dokumentu pod nazivom "ISO/IEC 17011:2017 Plan tranzicije" objavljenom 29. oktobra 2017. godine.  

Rezolucija EA 2017 (40) 25

Generalna skupština usvaja sledeća dokumenta:

- IAF MD 2:2017 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems, Issue 2, kao dokument sa obavezujućom primenom za sve članice EA; 

- IAF MD 8:2017 Application of ISO/IEC 17011:2004 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485), Issue 3, kao dokument sa obavezujućom primenom za sve članice EA;

- IAF MD 9:2017 Application of ISO/IEC 17021-1 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485), Issue 3, kao dokument sa obavezujućom primenom za sve članice EA; 

- IAF/ILAC A1:03/2017 IAF/ILAC MRAs: Requirements and Procedures for Evaluation of a Regional Group, kao dokument za primenu od strane EA; 

- IAF/ILAC A2:03/2017 IAF/ILAC MRAs: Requirements and Procedures for Evaluation of a Single Accreditation Body, kao dokument za primenu od strane EA; 

- ILAC-P4:06/2017 ILAC Mutual Recognition Arrangement: Policy and Management, kao dokument za primenu od strane EA i njenih članica potpisnica ILAC MRA sporazuma; 

- ILAC-P5:06/2017 ILAC Mutual Recognition Arrangement: Scope and Obligations, kao dokument za primenu od strane EA i njenih članica potpisnica ILAC MRA sporazuma. 

Dr Tilman Denkler iz BAM-a (The Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung) predstavio je rezultate studije koja se zasnivala na analizi rada akreditacionih tela (AT). Ciljevi projekta bili su da se razvije alat za upravljanje koji bi omogućio istraživanje različitih metoda rada AT, utvrđivanje kriterijuma, omogućavanje poređenja AT sa različitim operativnim procesima i organizacionim modelima i identifikovanje i promovisanje „najbolje prakse“. Izvršni komitet EA će razmotriti dalje aktivnosti koje bi mogle da uslede i mere koje bi mogle biti razvijene u okviru projekta, što je podržano od strane članstva.

Generalnoj skupštini ispred Akreditacionog tela Srbije (ATS) su prisustvovali prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a i Jasna Stojanović, zamenik direktora.

 

Za više informacija molimo vas posetite:

http://www.european-accreditation.org/document/40th-ea-general-assembly-nov-2017-approved-resolutions

http://www.european-accreditation.org/information/highlights-of-the-40th-ea-general-assembly