Navigacija

Održan 17. sastanak Komiteta za horizontalnu harmonizaciju EA

Međunarodne aktivnosti

Od 28. do 29. marta 2017. godine u Briselu je održan 17. sastanak Komiteta za horizontalnu harmonizaciju Evropske organizacije za akreditaciju (EA HHC). Drugi dan sastanka je bio posvećen radionici u vezi primene procedure EA za evaluaciju šema za ocenjivanje usaglašenosti (EA-1/22).  

Tokom trajanja radionice vođena je diskusija među 56 učesnika, raspoloženih da podele svoje iskustva i pitanja u vezi sa postupanjem sa šemama (za ocenjivanje usaglašenosti) i vlasnicima šema u svojim svakodnevnim aktivnostima. Razmatrani su praktični aspekti primene procedure; naročito kako da se postupa pri ocenjivanju i validaciji šeme prema zahtevima dokumenta EA-1/22, koji definiše postupak evaluacije. Diskusija je bila zasnovana na  prezentaciji Akreditacionog tela Holandije (RvA) u kojoj je predstavljena njihova dosadašnja najbolja praksa. Paralelno, na nivou Komiteta odvijaju se aktivnosti kako bi se prikupili primeri iz nacionalnih akreditacionih tela sa ciljem da se ustanovi harmonizovan pristup i najbolja praksa u ovoj oblasti.

Drugo ključno pitanje od zajedničkog interesa je proces koji se odvija na nivou EA, naročito kada ne može da se postigne konsenzus među članovima EA tokom prvih koraka ocenjivanja šeme. Ovo je detaljno prikazala i objasnila  Karine Vincent (COFRAC), potpredsednik Komiteta. Ona je takođe opisala proces između  vlasnika šema i njihovih lokalnih akreditacionih tela kada se šeme razviju nakon što su bile uspešno ocenjene.

Razmena iskustava tokom radionice je ukazala na znatan broj mera za poboljšanje dokumenta EA-1/22 i procesa koji ga podržavaju. Sekretarijat EA će preduzeti mere u vezi upravljanja procedurom EA-1/22, kao i pružanja lakog pristupa dokumentaciji o šemama.

Tokom prvog dana sastanka Komitet većina vremena je bila posvećena pitanjima koje su postavili članovi Komiteta. Treba naglasiti da je Komitet potvrdio svoju odlučnost da održava listu često postavljanih pitanja (FAQ) kao što to Komitet za sertifikaciona tela, Komitet za kontrolna tela i Komitet za laboratorije već duže vreme čine, kako bi nacionalna akreditaciona tela mogla da se pozivaju na njih tokom svakodnevnih aktivnosti.

U skladu sa rezolucijom IAF-a o upotrebi simbola  akreditacije od strane sertifikacionih tela, a da bi se ažurirala pravila onde gde je to potrebno, Komitet je odredio radnu grupu kojom će predsedavati Leopoldo Cortez (IPAC) koja će revidirati dokument EA-3/01 Uslovi za upotrebu simbola akreditacije, pozivanje na akreditaciju i status potpisnika EA  MLA sporazuma (EA-3/01 Conditions for use of accreditation symbols, text reference to accreditation and reference to EA MLA signatory status). Radna grupa će morati da prevede takozvani koncept “transparentnosti”, koji omogućava da klijent kada eksplicitno zatraži akreditovanu uslugu, dobije odgovarajući dokument sa odgovarajućem dokazom za to, kao što je to simbol akreditacije.

 Ignacio Pina (ENAC), predsednik Komiteta, izvestio je da će Komitet biti aktivno uključen u primenu dokumenta EA Strategy 2025 posebno u vezi dva aspekta koji se tiču: 1) saradnje u vezi šema i 2) jedinstvenog stava EA. Dokument EA-2/17 koji sadrži listu poželjnih standarda koje treba primenjivati tokom akreditacije u svrhu notifikacije (za direktive i module) je bio najveći rezultat projekta iz 2016. godine „Akreditacija za notifikaciju“ (AfN) da bi EA imala jedinstven stav u vezi notifikacije. Komitet je doprineo uspešnom ishodu projekta izdavanjem dokumenta EA-2/17 i odlučan je da dodatno osnaži svoju ulogu u podršci održive harmonizacije postupaka akreditacije.  

Takođe se razgovaralo o napretku koji je postigao CASCO u radu na reviziji of ISO/IEC 17011.  Komitet je obavešten da je objavljivanje konačnog nacrta odloženo. Razmatrane su prelazne mere u svetlu diskusija sa ILAC/IAF sastanaka.  Komitet je odlučio da organizuje specifičnu radionicu tokom svog sastanka u martu 2018. godine posvećenu novoj verziji standarda. Više informacija na http://www.european-accreditation.org/information/highlightsfrom-the-last-hhc-meeting

Sastanku su ispred ATS-a prisustvovali Jasna Stojanović i Radivoje Nikoličić.