Navigacija

Obaveštenje za TOU u vezi izmene pravila ATS-a

Promena dokumentacije

Tokom meseca februara 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je izmenilo dva dokumenta: Pravila za korišćenje simbola akreditacije, pozivanje na akreditaciju i pozivanje na status ATS-a kao potpisnika EA MLA , ILAC MRA i IAF MLA, ATS-PA04 (tehnička korekcija na sajtu ATS-a objavljena 19. aprila 2017. godine) i Pravila prekogranične akreditacije, ATS-PA05, kako bi ih uskladilo sa izmenama međunarodnih dokumenata:

- ATS-PA04, Pravila za korišćenje simbola akreditacije, pozivanje na akreditaciju i pozivanje na status ATS-a kao potpisnika EA MLA, ILAC MRA i IAF MLA sporazuma su u potpunosti usaglašena sa zahtevima ILAC-R7:05/2015, Rules for the Use of the ILAC MRA Mark, IAF ML 2:2016, General principles on the use of the IAF MLA mark i EA-1/19 A:2015, Rules for Use of the EA Logo, kao i rezolucijama IAF-a (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10 i IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9).

Jedna od važnijh izmena odnosi se na primenu rezolucija Generalne skupštine IAF-a (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10 i IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9) kojim se akreditovana sertifikaciona tela koja sertifikuju sisteme menadžmenta obavezuju da koriste simbol akreditacije na ispravama o usaglašenosti za oblasti za koje su akreditovani u skladu sa izdatim Obimom akreditacije.

Smatraće se da su dokumenta sertifikacije za sisteme menadžmenta izdata pod akreditacijom odnosno da su akreditovana ukoliko se na njima nalazi simbol akreditacije i/ili kombinovani znak (ako je primenjivo) ili je navedeno tekstualno pozivanje na akreditaciju:

  1. sertifikaciona tela koja sertifikuju sisteme menadžmenta moraju da preduzmu potrebne radnje da dokumenti o sertifikaciji izdati pod akreditacijom ATS-a prilikom donošenja odluke o resertifikaciji sadrže simbol akreditacije i/ili kombinovani znak (ako je primenjivo) i/ili pozivanje na akreditaciju, a najkasnije do 6. novembra 2019. godine;
  2. sertifikaciona tela koja sertifikuju sisteme menadžmenta dužna su da nakon dobijanja odluke o početnoj akreditaciji, u roku od godinu dana od donošenja iste, zamene prethodno izdata važeća dokumenta sertifikacije novim (sa početkom važenja od dana akreditacije) tako da sadrže simbol akreditacije i/ili kombinovani znak (ako je primenjivo) i/ili pozivanje na akreditaciju.

Napomena: Ukoliko postoji izuzeće od prethodnog stava, odnosno ukoliko klijent sertifikacionog tela koje sertifikuje sisteme menadžmenta želi da mu se izdaju dokumenta o sertifikaciji bez izdatog simbola akreditacije, on mora opravdati izuzeće sertifikacionom telu, odnosno ATS-u preko sertifikacionog tela, i ukoliko se postigne saglasnost od strane oba tela predmetna sertifikacija će se smatrati da je pod akreditacijom.

Tačkom 2.2. dokumenta EA Rules for Use of the EA Logo EA-1/19 A:2015 predviđeno je da telima za ocenjivanje usaglašenosti, akreditovanim od strane članica EA, nije dozvoljeno da koriste logo EA. Ukoliko na svojim sajtovima koristite logo EA, neophodno je da isti uklonite sa svojih veb stranica ukoliko ste ga postavili i dokaz/informaciju o tome prosledite ATS-u na sledeću adresu: office@ats.rs

Takođe, ukoliko želite da promovišete međunarodni status ATS-a kao potpisnika MLA/MRA sporazuma i punopravnog člana međunarodnih organizacija za akreditaciju (EA, ILAC, IAF), možete to učiniti tako što ćete postaviti link na npr. logo ATS-a koji će voditi na stranicu na internet portalu ATS-a na kojoj se nalazi tekst o statusu ATS-a i međunarodnom priznanju (http://www.ats.rs/sr/strane/medjunarodne-organizacije-i-sporazumi) – O nama/Međunarodne organizacije i sporazumi, a uzimajući u obzir tačku 3.2.1 Pravila za korišćenje znaka (logotipa) Akreditacionog tela Srbije ATS-PA07 kojom se definiše da se „znak ATS-a može, po zahtevu, odobriti za upotrebu i u druge svrhe, u reklamama, člancima, publikacijama, na sajmovima, izložbama, konferencijima/seminarima i sajtovima drugih organizacija.”

- ATS-PA05, Pravila prekogranične akreditacije kojim se definiše politika ATS-a koja se primenjuje u postupku akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti sa sedištem izvan teritorije Republike Srbije i tela iz Republike Srbije, koja imaju lokacije i/ili ključne aktivnosti na kojima obavljaju poslove ocenjivanja usaglašenosti u inostranstvu, kao i politika saradnje sa drugim akreditacionim telima u slučajevima prekogranične akreditacije; ova Pravila su u potpunosti usaglašena sa zahtevima EA- 2/13 M:2012, ILAC-G21:09/2012 i Uredbom  (EZ) br. 765/2008, a dodatno su ažurirana sa objašnjenjima definicija u vezi prekogranične akreditacije datim u dokumentu EA- 2/13 S1.