Navigacija

Obaveštenje u vezi akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti u oblasti liftova

Obaveštenja

U „Službenom glasniku RS”, broj 15/17 od 2. marta 2017. godine objavljeni su Pravilnik o bezbednosti liftova i Pravilnik o pregledima liftova u upotrebi. Ovi pravilnici stupaju na snagu 10. marta 2017. godine.

Stupanjem na snagu navedenih pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS”, broj 101/10).

Donosilac propisa je propisao da da instalater lifta, proizvođač bezbednosne komponente ili njegov zastupnik u Republici Srbiji može najkasnije do 1. januara 2018. godine da stavi na tržište liftove i bezbednosne komponente na koje se primenjuje Pravilnik o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS”, broj 15/17), koji su projektovani i izrađeni i čija je usaglašenost ocenjena u skladu sa zahtevima Pravilnika o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS“, br. 101/10). U vezi sa tim, na adresi http://www.tehnis.privreda.gov.rs, objavljeno je obaveštenje da tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su imenovana za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS“, broj 101/10), obavljaće poslove za koje su imenovana, ali u skladu sa novim pravilnikom, od dana početka njegove primene do okončanja postupka imenovanja u skladu sa novim pravilnikom, a da zahtev za imenovanje može da se podnese najkasnije do 10. juna 2017. godine. Isprave o usaglašenosti koje su imenovana tela izdala, odnosno koje izdaju do početka primene novog pravilnika, u postupcima ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS“, broj 101/10), važe i u skladu sa novim pravilnikom, tj. najkasnije do isteka roka na koji su izdate.

Polazeći od navedenog, akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti prema Pravilniku o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS”, broj 101/10), zbog prelaznog perioda i zbog činjenice da su poslovi ocenjivanja usaglašenosti liftova za koje je potrebna akreditacija radi imenovanja, sada propisani u dva pravilnika: Pravilniku o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS”, broj 15/17) i Pravilniku o pregledima liftova u upotrebi („Službeni glasnik RS”, broj 15/17), mogu da zatraže od Akreditacionog tela Srbije proširenje svog obima akreditacije.

Akreditaciono telo Srbije od 15. aprila 2017. godine neće primati nove prijave za akreditaciju za poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Pravilnika o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS”, broj 101/10). Akreditovana tela za za poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Pravilnika o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS”, broj 101/10), će moći da održavaju svoje akreditacije do 10. juna 2017. godine.

Prijave za proširenje obima akreditacije, za poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Pravilnika o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS”, broj 15/17) i Pravilnika o pregledima liftova u upotrebi („Službeni glasnik RS”, broj 15/17), akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti mogu podneti Akreditacionom telu Srbije od 15. aprila 2017. godine.

Akreditaciono telo Srbije će dobijene prijave rešavati u postupku nadzornog, ponovnog ili ocenjivanja u svrhu proširenja obima akreditacije kroz samostalan postupak, u zavisnosti od toga šta je primenljivo, a prema potrebama podnosioca prijave.

Akreditaciono telo Srbije će 10. juna 2017. godine svim telima za ocenjivanje usaglašenosti koja su akreditovana za poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Pravilnika o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) smanjiti obim akreditacije za poslove ocenjivanja usaglašenosti iz pravilnika koji je prestao da važi, odnosno ukinuti akreditaciju ako su akreditovana za ocenjivanje usaglašenosti samo po navedenom pravilniku.

Prijave za početnu akreditaciju, za poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Pravilnika o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS”, broj 15/17) i Pravilnika o pregledima liftova u upotrebi („Službeni glasnik RS”, broj 15/17), tela za ocenjivanje usaglašenosti mogu podneti Akreditacionom telu Srbije od 15. aprila 2017. godine.