Navigacija

Međunarodni dan akreditacije 2017

Dan akreditacije

9. juna 2017. godine obeležava se Međunarodni dan akreditacije na globalnom nivou, kao datum koji su zajednički ustanovili Međunarodni forum za akreditaciju (International Accreditation Forum - IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC), kako bi javnost saznala više o značaju akreditacije.

Ovogodišnja tema proslave Međunarodnog dana akreditacije glasi „Akreditacijom do poverenja u oblasti građevinarstva“. Kako bi se na što bolji način objasnila akreditacija i promovisalo korišćenje akreditovanih usluga ocenjivanja usaglašenosti najznačajnije međunarodne organizacije u ovoj oblasti (IAF, ILAC, ISO i IIOC) su izradile vebsajt www.publicsectorassurance.org, gde se na konkretnim primerima može videti kako akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti može da pomogne sektoru građevinarstva. Na sajtu su predstavljeni primeri iz celog sveta koji pokazuju kako javni sektor u raznim oblastima ostvaruje koristi od stalne primene akreditacije kao modernog sredstva koje pomaže rad vlade i zakonodavaca, a obuhvaćene su sledeće oblasti: građevina, kriminal i bezbednost, privredni razvoj, državna uprava, energetika, zaštita životne sredine, bezbednost hrane i poljoprivreda, zdravlje i bezbednost, zdravstvena zaštita, proizvodi i usluge, trgovina.

 

Akreditacijom do poverenja u oblasti građevinarstva

Zajednička izjava predsedavajućih ILAC-a i IAF-a

Xiao Jianhua, predsedavajući IAF-a, i Merih Malmqvist Nilsson, predsedavajuća ILAC-a

Akreditacijom do poverenja u oblasti građevinarstva

Ovogodišnja tema obeležavanja Međunarodnog dana akreditacije fokusira se na pružanje poverenja u ceo sistem građevinarstva i izgrađenog okruženja.

Primena standarda, ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije predstavlja afirmisan alat koji se koristi kako bi se podržala građevinska industrija, vlasnici građevinskih objekata i celokupna građevinska operativa počev od proizvođača građevinskih materijala, dizajnera i arhitekata do projektanata i građevinskih inženjera. Njih koriste i oni koji propisiju politiku u oblasti ovog sektora, lokalni organi uprave i drugi zakonodavni organi, čime se daje podrška sprovođenju pravne regulative u oblasti građevnarstva, zaštiti životne sredine, bezbednosti, zaštiti od prevara, javnom poverenju i inovacijama.

Građevinski sektor je veoma važan za ekonomski razvoj, stvaranje radnih mesta i životnu sredinu. U manje razvijenim ekonomijama, postojeći poslovni  i privatni objekti, kao i infrastrukturni projekti kao što su putevi, mostovi i transportne mreža, su često veoma osetljivi na klimatske promene i rizike od elementarnih nepogoda i katastrofa. U razvijenijim ekonomijama, građevinarstvo je veoma složen i  konkurentan sektor, koji pruža izazov za kompanije koje žele da poboljšaju dobit i smanje troškove, unapređujući kvalitet gradnje uz obezbeđenje sigurnog okruženja i izgradnju više održivih zgrada. Digitalna revolucija je takođe zahvatila i sektor građevinarstva sa sistemom za projektovanje objekata i konstrukcija (Building Information Modelling), i korišćenjem pametnih i umreženih tehnologija u građevinskim komponentama.

Učesnici lanaca snabdevanja u građevinarstvu su pod uticajem tempa urbanizacije, tehnološkog napretka u proizvodnji i građevinskim tehnikama, zahteva za zaštitu životne sredine, promenama u poželjnim stilovima dizajna, i sve više globalizacijom lanaca snabdevanja.

Imajući u vidu ove faktore, od ključnog je značaja da javnost ima poverenja u bezbednost, sigurnost i održivost građevinskih projekata i izgrađenog okruženja. Akreditacija pruža to poverenje obezbeđujući sistem koji podržava upravljanje rizikom i efikasnošću uz poštovanje nacionalne ili lokalne regulative. Akreditovano ispitivanje, etaloniranje, kontrolisanje i sertifikacija koje koriste dobavljači i naručioci predmetnih usluga ocenjivanja usaglašenosti obezbeđuju da se građevinski projekti odvijaju efikasno, da su gradilišta bezbedna i da se koriste pouzdani materijali. Takve usluge, takođe, pružaju Vladi i zakonodavcima pouzdane dokaze da su izgrađeni objekti usklađeni sa zakonskim zahtevima, a postojeće zgrade i dalje bezbedne za upotrebu.

Mnoge oblasti iz lanca snabdevanja u oblasti građevine su pokrivene akreditacijom: akreditovane su laboratorije za ispitivanje građevinskih proizvoda i materijala, geotekstila, tehničkih materijala, mašina i sklopova, zvučne izolacije, i protoka vazduha,  odnosno laboratorije specijalizovane za etaloniranje u oblasti: akustike, mase, gustine, zapremine, sile, torzije, tvrdoće, elektrotehnike, protoka, pritiska, temperature i vlažnosti.

Usluga akreditovane sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom, sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i sistema menadžmenta energijom,  obezbeđuje da građevinske kompanije imaju ustanovljene odgovarajuće kontrolne i procesne mehanizme uz pomoć kojih se efikasno isporučuju projekti, kontroliše njihov uticaj na životnu sredinu i energetsku efikasnost, i ostvaruje bezbedna radna sredina.

Kontrolna tela sprovode aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti koja se odnose na zavarivanje i procedure zavarivanja, opremu pod pritiskom, cevovode, bezbednost gasne i električne opreme, liftove i prenos opasnih materija. Pod akreditacijom su i druge oblasti kontrolisanja ili ispitivanja kao što su nadzor nad upotrebom azbesta i ocenjivanje rizika od legionarske bakterije.

Brošura pruža više detalja o tome kako akreditacija doprinosi povećanju nivoa poverenja u sektoru građevinarstva i izgrađenog okruženja.

Glavni događaji, medijske kampanje, kao i radionice i seminari će se dešavati uporedo sa proslavom Međunarodnog dana akreditacije u preko 100 zemalja kako bi javnost bila upoznata sa značajem akreditacije u sektoru građevinarstva. Ukoliko želite da saznate nešto više, molimo vas da kontaktirate svoje akreditaciono telo.

Brojne studije slučaja, dodatni materijal i rezultati sprovedenih istraživanja se mogu preuzeti na pomenutom vebsajtu www.publicsectorassurance.org

Sve detaljnije informacije o ovogodišnjem Međunarodnom danu akreditacije potražite na sledećem linku http://ilac.org/media-centre/world-accreditation-day/ .

 

Takođe, ove godine obeležava se 19 godina rada Akreditacionog tela Srbije (osnovanog 1998. godine kao Jugoslovensko akreditaciono telo - JUAT), dok je Statutom Akreditacionog tela Srbije ustanovljen Dan akreditacije u Republici Srbiji koji se proslavlja 28. juna.