Navigacija

Obaveštenje u vezi akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti prema pravilnicima za LVD i EMC

Obaveštenja

U cilju usklađivanja sa Direktivom 2014/30/EU, koja je u Evropskoj uniji počela da se primenjuje 20. aprila 2016. godine, ministar privrede je doneo novi Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 25/16. Ovaj pravilnik je stupio na snagu 17. marta 2016. godine, a počinje da se primenjuje od 1. jula 2017. godine.

U cilju usklađivanja sa Direktivom 2014/35/EU, koja je u Evropskoj uniji počela da se primenjuje 20. aprila 2016. godine, ministar privrede je doneo novi Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 25/16. Ovaj pravilnik je stupio na snagu 17. marta 2016. godine, a počinje da se primenjuje od 1. jula 2017. godine.

Polazeći od navedenog, posle 31.januara 2017. godine Akreditaciono telo Srbije neće primati nove prijave za akreditaciju za poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Sl. glasnik RS“ br. 13/10) i Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Sl. glasnik RS“ br. 13/10).

Akreditovana tela za za poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Sl. glasnik RS“ br. 13/10) i Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Sl. glasnik RS“ br. 13/10), će moći da održavaju svoje akreditacije do 1. jula 2017. godine.

Akreditaciono telo Srbije obaveštava sve zainteresovane strane da će za poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Sl. glasnik RS“ br. 25/16) i Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Sl. glasnik RS“ br. 25/16) od 01. februara 2017. godine akreditovati sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda prema standardu SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, u skladu sa mišljenjem Ministarstva privrede Republike Srbije (broj 021-03-187/2016-07 od 10. novembra 2016. godine) dostavljenom Akreditacionom telu Srbije.

Prijave za akreditaciju za poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Sl. glasnik RS“ br. 25/16) i Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Sl. glasnik RS“ br. 25/16) od 01.02.2017. godine, se mogu podneti u postupcima početnog, nadzornog, ponovnog ili ocenjivanja u svrhu proširenja obima akreditacije.

Akreditaciono telo Srbije će 1. jula 2017. godine svim telima za ocenjivanje usaglašenosti koja su akreditovana za poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Sl. glasnik RS“ br. 13/10) i Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Sl. glasnik RS“ br. 13/10) smanjiti obim akreditacije za aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti iz pravilnika koji prestaju da važe, odnosno ukinuti akreditaciju ako su akreditovana za ocenjivanje usaglašenosti samo po navedenim pravilnicima.