Navigacija

Održano 37. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 25. do 26. maja 2016. godine u Londonu (Vindzor), Velika Britanija, je održano 37. zasedanje Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju (EA) u organizaciji Britanskog akreditacionog tela (UKAS).

Tokom zasedanja Generalne skupštine su usvojene, pored ostalih, sledeće rezolucije:

 • Generalna skupština je potvrdila izbor Lusine Olborske (Lucyna OLBORSKA) iz Akreditacionog tela Poljske (PCA) kao člana Izvršnog komiteta EA do isteka važećeg mandata (1. januar 2018. godine)
 • Generalna skupština je, na predlog Izvršnog komiteta, odlučila da Mreža EA za direktive (EA Directive Networks) prestane sa radom
 • Generalna skupština je, na predlog Izvršnog komiteta, odlučila da usvoji Završni izveštaj o rezultatima projekta „Akreditacija za notifikaciju“, uključujući i preporuku EA da listu poželjnih harmonizovanih standarda primenjuju EA i njene članice u slučaju akreditacije za potrebe notifikacije
 • Generalna skupština je, na predlog Izvršnog komiteta, odlučila da Horizontalni komitet (HHC) nastavi rad na reviziji dokumenta EA-2/17 INF: 2014 - EA Document on Accreditation for Notification Purposes uzimajući u obzir rezultate projekta „Akreditacija za notifikaciju“ pri čemu dokument EA-2/17 neće više biti informativni dokument, već dokument sa obaveznom primenom
 • Generalna skupština je, na predlog Izvršnog komiteta, odlučila da usvoji Završni izveštaj o Programu rada EA za 2015. godinu i Program rada EA za 2017. godinu
 • Generalna skupština je odlučila da usvoji izmene i dopune Statuta EA (EA Articles of Association) pri čemu se najvažnija izmena odnosi na pravo potpisnika EA BLA sporazuma da glasaju o odlukama koje donosi Savet za multilateralne sporazume EA
 • Generalna skupština je donela odluku da, na predlog Izvršnog komiteta, usvoji revidovan dokument EA-1/13 EA’s relationship with accreditation bodies of countries not being members of the EU or EFTA
 • Generalna skupština je, na predlog Izvršnog komiteta, donela odluku da odobri status Međunarodnog udruženja kontrolnih agencija (International Federation of Inspection Agencies, IFIA) i Evropskog sistema za ispitivanje, kontrolisanje i sertifikaciju (European Testing, Inspection and Certification System, ETICS) kao priznatih zainteresovanih strana u skladu sa dokumentom EA-1/15 A: 2014 - EA Policy for Relations with Stakeholders
 • Sporazum, kojim je Evropskom udruženju za sertifikaciju električnih proizvoda (European Electrical Products Certification Association, EEPCA) odobren status priznate zainteresovane strane, prestaje odmah da važi.
 • Generalna skupština je ovlastila Izvršni komitet da privede kraju pregovore vezane za potpisivanje Sporazuma o bilateralnoj saradnji između EA i Kanadskog saveta za standarde (Standards Council of Canada, SCC)
 • Generalna skupština je usvojila Godišnji izveštaj o finansijskoj reviziji za 2015. godinu i Izveštaj Komiteta za finansijska pitanja za 2015. godinu
 • EA GA je, na predlog Izvršnog komiteta, usvojila i budžet za 2016. godinu, predlog budžeta za 2017. godinu, kao i visinu članarina za 2017. godinu
 • Generalna skupština je, na predlog Izvršnog komiteta, odobrila reviziju dokumenata EA-1/20 Procedure for the control of expenditures and preparation of budgets i EA-1/20 S1 Terms and Conditions for Financial Compensation from the Operating to an EA Member Accreditation Body
 • Generalna skupština je donela odluku da Izvršni komitet započne rad na reviziji dokumenta EA-1/17 Supplement 3 A:2011 EA Procedure for the Investigation and Resolution of Complaints and Appeals
 • Generalna skupština je, na predlog Izvršnog komiteta, donela odluku da će se usvojena dokumenta ILAC-a i IAF-a sa obaveznom primenom za EA i njene članice ubuduće usvajati po automatizmu. Ova odluka stupa na snagu odmah i ista će postati deo dokumenta EA-1/14 Procedure for Development and Approval of EA Documents and the Adoption of ILAC/IAF Documents
 • EA GA je usvojila programe rada za 2017. godinu sledećih komiteta/saveta: Saveta za multilateralne sporazume, Horizontalnog komiteta, Komiteta za komunikacije i publikacije, Komiteta za kontrolna tela, Komiteta za sertifikaciona tela i Komiteta za laboratorije
 • Generalna skupština je, na predlog Saveta za multilateralne sporazume, odobrila da Savet za multilateralne sporazume započne rad na reviziji dokumenta EA-2/02 kako bi se:

- definisala i dokumentovala metodologija kada je reč o reprezentativnom uzorku aktivnosti koje će biti ocenjene tokom kolegijalnog ocenjivanja, a u skladu sa obimom EA MLA sporazuma

- dokumentovao postupak nadzora prelaska na nove standarde/nova izdanja standarda nivoa 3 i 4

 • Generalna skupština je, na predlog Saveta za multilateralne sporazume, odobrila započinjanje ocenjivanja postupka akreditacije PT provajdera (ISO/IEC 17043) kao deo redovnih aktivnosti u okviru kolegijalnog ocenjivanja pod uslovom da najmanje tri akreditaciona tela budu predmet kolegijalnog ocenjivanja nakon čega bi EA MAC do aprila 2017. godine doneo pozitivnu odluku i samim tim bi se potpisali novi EA MLA sporazumi koji bi uključili  akreditaciju PT provajdera
 • Generalna skupština se, na predlog Saveta za multilateralne sporazume, saglasila da se EA prijavi ILAC-u za proširenje obima multilateralnog sporazuma kao priznat region kako bi isti uključio akreditaciju provajdera za ispitivanje osposobljenosti u skladu sa standardom ISO/IEC 17043
 • Generalna skupština je usvojila sledeća dokumenta IAF-a kao dokumenta sa obaveznom primenom za sve članice EA potpisnice  IAF MLA sporazuma:

- IAF ML 1:2016 Guidance for the Exchange of Documentation among MLA Signatories for the Assessment of Conformity Assessment Bodies

- IAF ML 2:2016 General Principles on the Use of the IAF MLA Mark

 • Generalna skupština je usvojila dokument IAF ML 4:2016 Policies and Procedures for a MLA on the Level of Single Accreditation Bodies and on the Level of Regional Accreditation Groups kao dokument sa obaveznom primenom za sve članice EA
 • Generalna skupština je, na predlog Horizontalnog komiteta, zauzela sledeći stav:

- EA ne treba da definiše uslove pod kojima nadležni organi država članica i Evropska komisija prihvataju izveštaje/sertifikate, koje izdaju tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) akreditovana od strane nacionalnih akreditacionih tela koja su prestala sa radom ili čiji je status potpisnika EA MLA sporazuma suspendovan ili ukinut

- izveštaji ili sertifikati, koje izdaju TOU akreditovana od strane potpisnika EA MLA sporazuma pre nego što im je taj status potpisnika EA MLA sporazuma ukinut, smatraće se da su još uvek pod EA MLA sporazumom. U slučaju sertifikacionih tela sertifikati, koji su izdati pre ukidanja statusa potpisnika EA MLA sporazuma, će važiti 6 meseci nakon ukidanja statusa

- izveštaji ili sertifikati, koji su izdati nakon ukidanja statusa potpisnika EA MLA sporazuma, neće biti pod EA MLA sporazumom

- kada dođe do ukidanja statusa potpisnika EA MLA sporazuma, sve potpisnice EA MLA/BLA sporazuma su u obavezi da odmah obaveste svoja akreditovana TOU o gore navedenim posledicama.

U slučaju da nacionalno akreditaciono telo prestane sa radom, sve gore navedeno će se primenjivati pod istim uslovima. Generalna skupština je mišljenja da je pitanje suspenzije i posledica suspenzije adekvatno obrađeno u važećem dokumentu EA-2/02, a da će se revizija dokumenta EA-2/02 izvršiti u narednom periodu.

 • Generalna skupština je, na predlog Horizontalnog komiteta, odobrila da HHC započne rad na reviziji dokumenta EA-3/01 M: 2012 - EA Conditions for the use of accreditation symbols, text reference to accreditation and reference to EA MLA signatory status
 • Generalna skupština je usvojila dokument ILAC P4:02/2016 - ILAC Mutual Recognition Arrangement: Policy and Management kao dokument sa obaveznom primenom za sve članice EA, kao i dokument ILAC P5:02/2016 - ILAC Mutual Recognition Arrangement: Scope and Obligations kao dokument sa obaveznom primenom za sve članice EA potpisnice ILAC MRA sporazuma
 • Generalna skupština je usvojila dokument IAF MD 20:2016 - Generic Competence for AB Assessors: Application to ISO/IEC 17011 kao dokument sa obaveznom primenom za sve članice EA, odnosno sledeća dokumenta IAF-a kao dokumenta sa obaveznom primenom za sve članice EA:

- IAF MD 12: 2016 - Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies with Activities in Multiple Countries, Issue 2
- IAF MD 19:2016 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System operated by a Multi-Site Organization

 • Generalna skupština je, na predlog Izvršnog komiteta, odobrila publikovanje dokumenta EA-INF/04 Statement on acceptance and recognition of activities under the EA MLA, kao i da se izjava u dokumentu EA-INF/04 Statement on acceptance and recognition of activities under the EA MLA Annex C zameni sledećim tekstom “Important notice: EU Regulation (EC) 765/2008 requires that, where a conformity assessment body requests accreditation, it shall do so with the national accreditation body of the Member State in which it is established (or with the national accreditation body to which it had recourse under the conditions of Article 7(1)). If that is not the case, we recommend to check acceptance of the certificate by authorities or the marketplace.” Dokument EA-INF/04 će bez odlaganja biti objavljen nakon ove izmene.
 • Generalna skupština je, na predlog Komiteta za laboratorije, odobrila primenu sledećih dokumenata kao dokumenata sa obaveznom primenom:

- ISO 22870:2006 Point-of-care testing (POCT) -- Requirements for quality and competence

- ISO 15195:2003 Laboratory medicine -- Requirements for reference measurement laboratories

- ISO CEN/TS 15675:2007 Air quality. Measurement of stationary source emissions. Application of EN ISO/IEC 17025:2005 to periodic measurements as level 4 standards for all EA members

 • Generalna skupština je, na predlog Komiteta za sertifikaciona tela, odobrila primenu sledećih dokumenata kao dokumenata sa obaveznom primenom za sve članice EA budući da su to standardi nivoa 4:

- ISO/IEC TS 17021-2:2012 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems

- ISO/IEC TS 17021-3:2013 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems

- ISO/IEC TS 17021-4:2013 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 4: Competence requirements for auditing and certification of event sustainability management systems.

Za više informacija molimo vas posetite:

http://www.european-accreditation.org/approved-resolutions
http://www.european-accreditation.org/information/highlights-of-the-37th-ea-general-assembly