Navigacija

Svetski dan metrologije 2016

Aktuelnosti

Svetski dan metrologije proslavlja se 20. maja kada je 1875. godine potpisana Metarska konvencija. Ovaj sporazum omogućio je postojanje jedinstvenog sistema merenja u celom svetu. Svetski dan metrologije zajednički organizuju Međunarodni biro za tegove i mere (International Bureau of Weights and Measures, BIPM) i Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (International Organization of Legal Metrology, OIML) u saradnji sa nacionalnim metrološkim institutima u preko 80 zemalja sveta.

Kada je 1879. godine pristupa Metarskoj konvenciji Metarskoj konvenciji, Kneževina Srbija je preuzela obavezu da uvede Međunarodni sistem jedinica (SI), da ostvari nacionalne etalone u skladu sa definicijama, koje utvrđuje Generalna konferencija za tegove i mere (CGPM), kao vrhovni upravni organ Konvencije, kao i da periodično poredi srpske etalone sa međunarodnim etalonima koje čuva Međunarodni biro za tegove i mere. Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), kao naš nacionalni metrološki institut, i danas sprovodi obaveze preuzete pristupanjem Metarskoj konvenciji.

Ovogodišnja tema Svetskog dana metrologije „Merenja u dinamičnom svetu“ je u duhu sve bržih promena u metrologiji kao nauci o merenju i svetu u kojem živimo.

Nacionalni metrološki instituti širom sveta stalno unapređuju metrologiju kao nauku kroz razvoj i potvrđivanje novih mernih tehnika bez obzira na nivo preciznosti koji se zahteva. Oni takođe učestvuju u poređenjima, koja organizuje Međunarodni biro za tegove i mere, čime se obezbeđuje pouzdanost rezultata merenja širom sveta. Međunarodni biro za tegove i mere je i forum koji omogućava državama članicama da rešavaju nove izazove u merenju.

Mnoga merila se overavaju na osnovu zakona ili podležu kontroli u skladu sa propisima kao što je to slučaj sa automatskim vagama, radarima za merenje brzine vozila i objekata u pokretu. Osim toga, nove tehnologije stalno menjaju i način na koji se vrše merenja i metode potrebne za kontrolu merila – „pametna” merila za energiju i vodu su jedan od primera. Stoga Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML) donosi međunarodne preporuke koje imaju za cilj usklađivanje i harmonizaciju zahteva za ove tipove merila širom sveta.

Na ovaj dan se promoviše i doprinos ljudi koji, u ime svih nas, rade tokom cele godine u međuvladinim i nacionalnim organizacijama.

Sve detaljnije informacije o ovom događaju možete pronaći na sledećoj adresi:
http://www.worldmetrologyday.org/

ili ukoliko posetite internet prezentaciju našeg Nacionalnog metrološkog instituta (Direkcija za mere i dragocene metale):

http://www.dmdm.rs/cr/index.php