Navigacija

JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2016

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) i Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) organizuju, u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu (JUSK ICQ 2016 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“), osmu Specijalnu konferenciju „Nacionalni sistem akreditacije – stanje i budući razvoj” i sedmu Specijalnu konferenciju „Nacionalni metrološki sistem – stanje i budući razvoj”/trinaestu Specijalnu konferenciju „Evropske direktive – primena u Srbiji“ koje će se održati u četvrtak, 2. juna 2016. godine, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16, u sali CENT (prvi sprat) u terminu od 09:00 do 13:00 časova.

Konferencije će obuhvatiti sledeće teme:DMDM (09.00 – 10.30h)

- Nova zakonska rešenja u oblasti metrologije u Republici Srbiji - Lucija Dujović, DMDM 

- Realizacija metode za ispitivanje tipa i overavanje mernih sistema za komprimovana gasovita goriva za vozila - Ljiljana Mićić, Branislav Tanasić, Radomir Ivanović, DMDM  

- PROLAB softver za obradu rezultata međulaboratorijskih poređenja - Jelena Bebić i Luka Gažević, DMDM  

- Razvoj novih sledivih evropskih mogućnosti u termalnoj metrologiji - Nenad Milošević (Institut za nuklearne nauke Vinča), Slavica Simić (DMDM), Jean-Rémy Filtz, Narcisa Arifović, Mohamed Sadli, Guillaume Failleau, Bruno Hay, Dubaltach Mac Lochlainn, Ales Blahut, Jovan Bojkovski, Nedžadeta Hodžić, Lenka Knazovicka, Danijel Sestan, Radek Strnad, Emese Thurzo-Andras, Davor Zvizdić

- Primena metode laserskog skeniranja za etaloniranje vertikalnih cilindričnih rezervoara - A. Milinković 1, K. Ristić 2, S. Tucikešić 3, 1 Laboratorija za etaloniranje, Vekom Geo d.o.o., Trebinjska 24, Beograd, Srbija; Arihitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, Vojvode Stepe Stepanovića 77/3, Banja Luka, Bosna i HercegovinaATS (11.00 – 13.00h)

- GIZ/ACCESS program tehničke podrške razvoju infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji - Helmut Mairhofer, rukovodilac komponente IK, ACCESS program za razvoj privatnog sektora u Srbiji, GIZ

- Pravila za korišćenje simbola akreditacije, pozivanje na akreditaciju i pozivanje na status ATS-a kao potpisnika EA MLA, ILAC MRA i IAF MLA sporazuma - Jasna Stojanović, ATS

- Akreditacija u oblasti kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema - Marija Smiljanić, ATS

- Iskustva u dosadašnjim ocenjivanjima kontrolnih tela prema SRPS ISO/IEC 17020:2012, sa osvrtom na ILAC P15 - Marijana Bačevac i Jovana Zečević, ATS

- Međunarodna dokumenta sa obaveznom primenom u ocenjivanju sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta - Jovana Zečević i Milan Savić, ATS.

Registracioni list poslati na e-mejl: jusk@eunet.rs
Za više informacija, molimo vas posetite: www.jusk.rs