Navigacija

Program akreditacije u okviru EU Sistema trgovine emisionim jedinicama gasova sa efektom staklene bašte

Seminari

Republika Srbija je, kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, preuzela obavezu postepenog usklađivanja sa zakonodavstvom EU, uključujući i oblast klimatskih promena. U cilju informisanja i blagovremene pripreme zainteresovanih strana za ispunjenje obaveza po usvajanju Zakona o smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, 12. i 13. aprila 2016. godine je, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Akreditacionog tela Srbije (ATS), održan seminar „Program akreditacije u okviru EU Sistema trgovine emisionim jedinicama gasova sa efektom staklene bašte“.

Seminar je organizovan uz stručnu i tehničku pomoć ESRAN projekta Evropske Komisije.  ESRAN projekat je regionalni projekat koji ima za cilj jačanje kapaciteta u državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU u oblasti transponovanja i sprovođenja zakonodavstva u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena.

Seminar su otvorili prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a, i Danijela Božanić, šef Odseka za klimatske promene Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Predavači (Monique Voogt iz Holandije i Katherine-Lucy Candlin iz Velike Britanije) su tokom seminara predstavili osnovne zahteve EU Sistema trgovine emisionim jedinicama gasova sa efektom staklene bašte u oblasti akreditacije (Uredbe broj 600/2012 i Uredbe broj 765/2008) i standarda ISO 14065 i SRPS/ISO 17011 i, što je još značajnije, praktična iskustva u sprovođenju istih, kao i buduće aktivnosti i obaveze ATS-a u ovoj oblasti.


Monique Voogt i Katherine-Lucy Candlin

Na ovaj način ATS je započeo sa pripremnim aktivnostima koje će dovesti do proširenja delokruga rada ATS-a kroz uvođenje nove vrste akreditacije (akreditacija GHG verifikatora) koja će biti propisana kao obavezna u skladu sa pomenutim Zakonom o sistemu smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte koji bi trebalo da uđe u proceduru javnih konsultacija u predstojećem periodu. Shodno odredbama predmetnog zakona, operateri (postrojenja) će biti u obavezi da vrše monitoring i izveštavaju o svojim emisijama, dok treća, nezavisna strana (verifikator) verifikuje validnost i tačnost dostavljenog izveštaja i konzistentnost procesa monitoringa. Zakon će uvesti obavezu monitoringa emisija gasova sa efektom staklene bašte i izveštavanja o istima za industrijska i energetska postrojenja (za koje se procenjuje da ih ima 137). S tim u vezi, u skladu sa godišnjim planovima monitoringa, koje izrađuju operateri (postrojenja), a na osnovu kojih se vrši praćenje emisija, formira se godišnji izveštaj koji mora biti verifikovan od strane akreditovanog GHG verifikatora (u skladu sa zahtevima standarda ISO 14065) pre podnošenja izveštaja nadležnom telu države članice. Očekuje se da će standard SRPS ISO 14065 (identičan sa standardom ISO 14065:2013) uskoro biti objavljen.

Seminaru su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Akreditacionog tela Srbije.


učesnici seminara

Svi materijali i prezentacije sa seminara se mogu preuzeti na sledećoj adresi:
www.ecranetwork.org

odnosno više informacija, kao i vodiče i ostalu dokumentaciju, koja se odnosi na ovu regulativu, a posebno na deo „Accreditation and Verification Regulation (AVR)“ možete pronaći (documentation section) na sledećoj adresi:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm

Takođe, na sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine se redovno postavljaju informacije o aktivnostima projekta (ets-srbija.info), a kontakt osoba u Ministarstvu je Danijela Božanić, šef Odseka za klimatske promene.