Navigacija

Uvođenje sistema kvaliteta u medicinske ustanove (kancer dojke)

Međunarodne aktivnosti

Plan Evropske komisije da se u postupak skrininga i lečenja raka dojke obezbedi kvalitet sprovodi Inicijativa Evropske komisije zadužena za kancer dojke (ECIBC) pod koordinacijom Commission’s Joint Research Centre (JRC). Stoga je u cilju upoznavanja evropskih zemalja i zainteresovanih strana o napretku na projektu, održan prvi plenarni sastanak pod nazivom „Improving breast cancer screening, diagnosis and care in Europe“ u periodu od 9. do 11. decembra 2015.  godine u Lago Maggore u Italiji.

Teme na sastanku odnosile su se na aktivnosti u vezi sledećih zadataka na projektu:

•    Razvoj nove verzije evropskog vodiča  za skrining i dijagnostikovanje kancera dojke  (European Guidelines for Screening and Diagnosis in Breast Cancer)  sa novim znanjima i dokazima

•    Razvoj šeme obezbeđenja kvaliteta za pružanje usluga u svim fazama zbrinjavanja kancera dojke (skrining, dijagnoza, lečenje, rehabilitacija  i palijativna nega) u Evropi pod nazivom  „The European Quality Assurance Scheme for Breast Cancer Services“ zasnovane na evropskim pravnim okvirima koji se odnose na akreditaciju (Uredba (EZ) br. 765/2008).

Na sastanku su prisustvovali predstavnici nacionalnih akreditacionih tela od kojih se očekuje da pomognu razvoj sistema kvaliteta u pomenutoj oblasti, stručnjaci različitih specijalnosti, koji učestvuju u skriningu i lečenju kancera dojke (radiolozi, onkolozi, psiholozi i dr.), predstavnici drugih projekata, koji se sprovode u ovoj oblasti, kao i predstavnici zainteresovanih strana (evropske organizacije, regulatorna tela, pacijenti). Na skupu su iz Srbije učestvovale dr Ljubinka Gligić, Akreditaciono telo Srbije (ATS), i dr Verica Jovanović (Kancelarija za skrining raka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Beograd).  


Učesnici skupa

Predstavnici nacionalnih akreditacionih tela EU i zemalja, koje su u postupku pridruživanja, prezentovali su sistem akreditacije svojih zemalja u oblasti skrininga, dijagnostikovanja i lečenja kancera dojke. Dr Ljubinka Gligić  je na sastanku predstavila strukturu i aktivnosti Akreditacionog tela Srbije i status u pogledu akreditacije/sertifikacije institucija koje učestvuju u pružanju usluga u oblasti kancera dojke u Srbiji. Zaključak izlaganja je bio da ATS može svojim aktivnostima da podrži razvoj sistema kvaliteta u oblasti kancera dojke.

Da bi se postigla usaglašenost u procesu akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti, koje se bave zaštitom zdravlja kada je kancer dojke u pitanju, nacionalna akreditaciona tela će koristiti harmonizovane ISO standarde za akreditaciju tela za ocenjivanje usaglašenosti koja se bave ovom delatnošću.

 


Atmosfera na sastanku

 

Za više informacija molimo vas posetite:

ecibc.jrc.ec.europa.eu/-/plenary-of-the-european-commission-initiative-on-breast-cancer-ecibc-improving-breast-cancer-screening-diagnosis-and-care-in-europe-