Navigacija

Obaveštenje o prelasku na akreditaciju prema SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Obaveštenja

Obaveštavamo sve zainteresovane strane da je 15. juna 2015. godine Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO objavila standard ISO/IEC 17021-1:2015 - Ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta - Deo 1: Zahtevi. Institut za standardizaciju Srbije je 29. decembra 2015. godine objavio standard SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 koji je identičan sa standardom ISO/IEC 17021-1:2015.

Standard SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 je zamenio standard SRPS ISO/IEC 17021:2011 pa je neophodno da sva sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta, akreditovana kod ATS-a i ona koja su u postupku akreditacije, analiziraju zahteve novog standarda, izvrše potrebne izmene - prilagođavanja u svom sistemu menadžmenta i sistemu sertifikacije i u potpunosti primene standard SRPS ISO/IEC 17021-1:2015.

Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) je, na Generalnoj skupštini u Vankuveru 2014. godine, doneo odluku da je prelazni period za usklađivanje sa zahtevima novog standarda dve godine od datuma objavljivanja standarda. Shodno tome, IAF je objavio informativni dokument sa oznakom IAF ID11:2015 koji je dostupan na sajtu IAF-a i koji sadrži informacije za akreditaciona i sertifikaciona tela u vezi prelaska na novo izdanje standarda.

Uzimajući u obzir navedeno, kao i status ATS-a u IAF-u kao potpisnika Sporazuma o međusobnom priznavanju (IAF MLA), ATS obaveštava akreditovana sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta, kao i ona tela koja se nalaze u postupku akreditacije, da je krajnji rok za prelazak na akreditaciju prema SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 15. jun 2017. godine.

S tim u vezi, a imajući u vidu potrebno vreme da ATS prilagodi svoju dokumentaciju i pripremi svoje ocenjivače za ocenjivanje prema zahtevima novog izdanja standarda, ATS saopštava da će od 1. juna 2016. godine biti spreman da ocenjuje sertifikaciona tela prema standardu SRPS ISO/IEC 17021-1:2015.

1.    Informacije za sertifikaciona tela

1.1    Sertifikaciona tela koja žele da podnesu prijavu za akreditaciju

ATS će primati prijave za akreditaciju prema standardu SRPS ISO/IEC 17021:2011 do 30. aprila 2016. godine. Posle 30. aprila 2016. godine ATS neće prihvatati prijave za akreditaciju prema standardu SRPS ISO/IEC 17021:2011, već isključivo prema standardu SRPS ISO/IEC 17021-1:2015.

Od 1. juna 2016. godine ATS će početi sa ocenjivanjima prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17021-1: 2015.

1.2    Sertifikaciona tela koja su u postupku akreditacije

Sertifikaciona tela, koja se nalaze u postupku akreditacije prema standardu SRPS ISO/IEC 17021:2011, mogu, po izboru, da završe započeti postupak prema tom standardu, s tim što su u obavezi da do 15. juna 2017. godine pređu na akreditaciju prema SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, pod uslovima koji važe za akreditovana sertifikaciona tela ili da zatraže od ATS-a da budu ocenjeni, pre okončanja započetog postupka, prema standardu SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, što se može realizovati posle 1. juna 2016. godine.

1.3    Sertifikaciona tela koja su akreditovana prema ISO/IEC 17021:2011

Sva sertifikaciona tela, koja su akreditovana prema SRPS ISO/IEC 17021:2011, u obavezi su da pripreme plan prelaska na akreditaciju prema SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, kojim treba da utvrde potrebne promene u svom sistemu menadžmenta, odnosno poslovima sertifikacije sistema menadžmenta koje obavljaju pod akreditacijom i vremenski rok, koji im je potreban za sprovođenje tih promena, u cilju potpunog usaglašavanja sa zahtevima novog standarda imajući u vidu potrebne izmene u procesima, ugovornim aranžmanima, komisijama i drugim aspektima za koje je potrebno određeno vreme.

Plan prelaska na akreditaciju prema SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, sertifikaciona tela su u obavezi da dostave ATS-u radi razmatranja i usaglašavanja sa ATS-om, najkasnije do 1. aprila 2016. godine. Usaglašavanje se, pre svega, odnosi na rokove zadate u planu kako bi se ispoštovao krajnji rok 15. jun 2017. godine, a imajući u vidu pravila i postupak akreditacije koji sprovodi ATS u slučaju prelaska na akreditaciju po novom izdanju standarda.

ATS će, nakon usaglašavanja plana prelaska sa sertifikacionim telom, proveriti i oceniti primenu i poštovanje zahteva novog izdanja standarda tokom redovnog nadzornog ocenjivanja ili ponovnog ocenjivanja akreditovanog sertifikacionog tela, a najranije 1. juna 2016. godine.

Izuzetno, na zahtev sertifikacionog tela, zbog ubrzanja postupka ili zbog nespremnosti za ocenjivanje prema zahtevima novog izdanja standarda tokom redovnog nadzornog ocenjivanja ili ponovnog ocenjivanja, ATS može obaviti posebno ocenjivanje, radi potvrđivanja prelaska sertifikacionog tela na akreditaciju prema novom izdanju standarda, najranije 1. juna 2016. godine, a najkasnije, blagovremeno, kako bi se ispoštovao krajnji rok 15. jun 2017. godine.

Ukoliko tokom ocenjivanja sertifikacionog tela prema zahtevima novog izdanja standarda budu utvrđene neusaglašenosti, sertifikaciono telo je u obavezi da ih otkloni u skladu sa pravilima ATS-a pre odlučivanja ATS-a o prelasku na akreditaciju prema SRPS ISO/IEC 17021-1:2015. Kako bi se ispoštovao krajnji rok za prelazak, 15. jun 2017. godine, dokazi o otklanjanju utvrđenih neusaglašenosti se moraju dostaviti ATS-u najkasnije 15. maja 2017. godine, pri čemu se moraju poštovati Pravila akreditacije u pogledu maksimalnog roka za otklanjanje utvrđenih neusaglašenosti.

Sertifikacionim telima, koja u zadatom prelaznom periodu ne uspeju da usklade svoj rad i svoj sistem menadžmenta sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, odnosno za koja do 15. juna 2017. godine ne bude doneta odluka o akreditaciji prema SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, biće ukinuta akreditacija prema SRPS ISO/IEC 17021:2011.