Navigacija

34. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

Generalna skupština Evropske organizacije za akreditaciju (EA GA) je na 34. zasedanju, koje je održano 19. i 20. novembra 2014. godine u Hagu, Holandija, usvojila, pored ostalih, sledeće rezolucije:

• EA GA je donela odluku da Izvršni komitet započne rad na reviziji dokumenta EA-1/17 – EA Rules of Procedure kako bi se usaglasio sa dokumentom EA-0/00, vezanim za osnivanje upravljačkih grupa u okviru komiteta/saveta, i sa dokumentom EA-1/14

• EA GA je, na preporuku Izvršnog komiteta, imenovala Nataliju Jovičić Zarić, zamenika predsedavajućeg Komiteta za laboratorije, za vršioca dužnosti predsedavajućeg Komiteta za laboratorije do sledećih izbora u maju 2015. godine. Tako je Natalija Jovičić Zarić postala i član Izvršnog komiteta

• EA GA je, na preporuku Izvršnog komiteta, usvojila revidirani Plan EA za period 2014-2017. godina, odnosno Program rada za 2014. godinu i nacrt Programa rada za 2015. godinu, kao i reviziju budžeta EA za 2014. i 2015. godinu

• EA GA je podržala odluku Izvršnog komiteta na osnovu koje će sa Evropskim udruženjem za sertifikaciju električnih proizvoda (European Electrical Products Certification Association, EEPCA) i Međunarodnom mrežom za sertifikaciju (International Certification Network, IQNet), biti potpisani sporazumi u skladu sa dokumentom EA-1/15: EA Policy for Relations with Stakeholders

• EA GA je razmotrila rezoluciju Međunarodnog foruma za akreditaciju (IAF) broj 2014-17 u kojoj se navodi da je Generalna skupština odlučila da proširi obim IAF MLA sporazuma kako bi isti uključio akreditaciju tela za validaciju i verifikaciju, a u vezi sa emisijom gasova sa efektom staklene bašte (glavni obim, standard ISO 14065), odnosno rezoluciju Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (ILAC) broj 18.16 u kojoj se navodi da Generalna skupština odobrava proširenje ILAC MRA sporazuma koji će uključiti akreditaciju PT provajdera, a što će zahtevati izmenu ILAC-ovih dokumenata kojima se definiše postupak kolegijalnog ocenjivanja

• EA GA je usvojila nove verzije sledećih dokumenata: IAF/ILAC A1:02/2014 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements): Requirements and Procedures for Evaluation of a Regional Group i IAF/ILAC A2:02/2014 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements): Requirements and Procedures for Evaluation of a Single Accreditation Body

• EA GA je, na predlog Izvršnog komiteta, donela odluku da se povuče dokument EA-2/17 M rev01, dok će nova verzija ovog dokumenta biti objavljena kao informativni dokument i prosleđena Projektnom timu „Akreditacija u svrhu notifikacije“. Na preporuku Komiteta za kontrolna tela doneta je odluka da se povuče dokument EA-5/03 M:2008 - Guidance for the implementation of ISO/IEC 17020 crime scene investigation o čemu će biti obavešteno Evropsko udruženje instituta za forenziku (European Network of Forensic Science Institutes, ENFSI). Takođe, na preporuku Komiteta za kontrolna tela doneta je odluka da se usvoji dokument ILAC G19:08/2014 - Modules in a Forensic Science Process kao informativni dokument koji će koristiti sve članice EA

• EA GA je usvojila revidiran program rada Komiteta za sertifikaciona tela za 2015. godinu, a na preporuku Komiteta za sertifikaciona tela je usvojila sledeća dokumenta sa obaveznom primenom za sve članice EA: IAF MD 13:2014 - Knowledge Requirements for Accreditation Body Personnel for Information Security Management Systems (ISO/IEC 27001); IAF MD 14:2014 - Application of ISO/IEC 17011 in Greenhouse Gas Validation and Verification (ISO 14065:2013); IAF MD 15:2014 - IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodies' Performance; IAF MD 16:2014 - Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Food Safety Management Systems (FSMS) Certification Bodies

• EA GA je, na preporuku Komiteta za sertifikaciona tela, usvojila prelazne periode za primenu sledećih standarda kao normativnih dokumenata:

- ISO 14001:2015: Environmental Management Systems – Requirements with guidance for use – prelazni period je tri godine od dana objavljivanja

- ISO/IEC 17021-1:2015: Conformity Assessment – Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Management Systems – prelazni period je dve godine od dana objavljivanja

- ISO 50001: Energy management systems - Requirements with guidance for use i ISO 50003: Energy management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems - prelazni period za standard ISO 50003 je tri godine od dana objavljivanja (14.10.2014. godine)

• EA GA je, na predlog Komiteta za sertifikaciona tela, usvojila ETSI / EA Recommendations regarding Preparation for Audit under EU Regulation (EU) No 910/2014 Article 20.1

• EA GA je usvojila revidiran Poslovnik o radu Komiteta za laboratorije

• EA GA je usvojila dokument ILAC-P9:06/2014 - ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities
• EA GA je donela odluku da će Komitet za komunikacije i publikacije (Communications and Publications Committee, CPC) biti zadužen za razvoj sekcije namenjene samo članicama EA (intranet) kao korisnog sredstva za razmenu informacija između članica EA.

Milica Lukešević, v.d. direktora ATS-a, i Jasna Stojanović, pomoćnik direktora za međunarodnu saradnju, su, u ime ATS-a, prisustvovale 34. zasedanju Generalne skupštine  EA.