Navigacija

Javni poziv za prijavu kandidata za nove članove Sektorskih komiteta

Obaveštenja

Zbog utvrđene potrebe za proširenjem sastava pojedinih sektorskih komiteta za potrebe odlučivanja o akreditaciji Akreditaciono telo Srbije obnavlja

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za imenovanje novih članova sektorskih komiteta i to za:

- Sektorski komitet br. 1 za laboratorije za ispitivanje opreme pod pritiskom, motornih vozila, metalnih materijala, zaštitnih sredstava i opreme, ispitivanja bez razaranja (IBR), ispitivanja u oblasti hidraulike i termotehnike – 2 člana (ispitivanja opreme pod pritiskom; IBR);

- Sektorski komitet br. 3 za laboratorije za ispitivanje uzoraka životne sredine: vazduha, vode, zemljišta, otpada – 1 član (ispitivanja vazduha);

- Sektorski komitet br. 7 za medicinske laboratorije – 2 člana (biohemijska i mikrobiološka ispitivanja);

- Sektorski komitet br. 8 za laboratorije za etaloniranje – 2 člana (temperatura/vlažnost; zapremina);

- Sektorski komitet br. 9 za kontrolna tela – 4 člana (oprema pod pritiskom - 1, merila - 2, poljoprivreda - 1);

Kriterijumi za imenovanje članova sektorskih komiteta su:

- visoka stručna sprema;

- najmanje četiri godine radnog iskustva i kvalifikacije za oblast akreditacije, odnosno ocenjivanja usaglašenosti (poznavanje nacionalnih i međunarodnih standarda i regulative u vezi poslova akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti).

Članovi sektorskih komiteta biraju se iz redova predstavnika:

- fakulteta i instituta;

- akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti;

- tehničkih ocenjivača i tehničkih eksperata iz Registra ocenjivača i tehničkih eksperata Akreditacionog tela Srbije;

- državne uprave (ministarstava, agencija, javne uprave koje imaju nadležnost za poslove u vezi sa akreditacijom, standardizacijom, metrologijom i ocenjivanjem usaglašenosti);

- privrednih društava, komora i sl.

Kandidati, koji zadovoljavaju kriterijume za imenovanje članova sektorskih komiteta treba da, do 15. jula 2014. godine, podnesu Akreditacionom telu Srbije prijave sa radnom biografijom i listom referenci stručnih radova, profesionalnih rezultata i slično, na adresu: Akreditaciono telo Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, Novi Beograd, sa naznakom za koji se sektorski komitet prijavljuju.