Navigacija

Obaveštenje telima za ocenjivanje usaglašenosti u vezi pravilnika o pokretnoj opremi pod pritiskom

Obaveštenja

Akreditaciono telo Srbije obaveštava sva akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti i podnosioce prijave za akreditaciju da, shodno objavljenom Pravilniku o pokretnoj opremi pod pritiskom (objavljen u Službenom glasniku RS broj 30/2014 od 14.03.2014.), od dana početka primene ovog pravilnika (1. juna 2014. godine) prestaju da važe Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimovane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove („Službeni list SFRJ“, br. 25/80 i 9/86, „Službeni list SRJ“, br. 21/94, 56/95 i 1/03 i „Službeni glasnik RS“, broj 8/12) i Naredba o obaveznom atestiranju čeličnih boca za propan- butan gas sa ventilom („Službeni list SFRJ“, broj 44/87). Pravilnikom (član 16) je propisano da isprava o usaglašenosti, izdata na osnovu povučenog propisa, važi do prvog narednog periodičnog kontrolisanja, odnosno međukontrolisanja ili vanredne provere, a najkasnije do 1. juna 2019. godine.

Uzimajući u obzir navedeno, a uz konsultaciju sa Upravom za transport opasnog tereta, Akreditaciono telo Srbije će, počev od 1. juna 2014. godine, u obimima akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti, koja izraze nameru da se akredituju prema novom Pravilniku, navedene propise označiti kao „povučene“. Obimi akreditacije sa povučenim propisima važiće do završetka postupaka akreditacije prema novom Pravilniku, a najkasnije do 31.05.2015. godine kada će Akreditaciono telo Srbije doneti odluke o smanjenju obima akreditacije, odnosno o ukidanju akreditacije, onim telima za ocenjivanje usaglašenosti koja u obimima akreditacije i dalje budu imala propise koji su prestali da važe. Telima za ocenjivanje usaglašenosti, koja u obimima akreditacije i dalje budu imala propise koji su prestali da važe, a koji ne izraze nameru da se akredituju prema novom Pravilniku, Akreditaciono telo Srbije će počev od 1. juna 2014. godine doneti odluke o smanjenju obima akreditacije, odnosno o ukidanju akreditacije.

Imajući u vidu da je, u skladu sa Pravilnikom (član 10), akreditacija prema SRPS ISO/IEC 17020 jedan od uslova za imenovanje tela, za sva tela za ocenjivanje usaglašenosti, koja izraze nameru da budu akreditovana za postupke ocenjivanja usaglašenosti shodno Pravilniku o pokretnoj opremi pod pritiskom, utvrđivanje kompetentnosti će biti obavljeno kroz ocenjivanje na licu mesta u postupcima početnog, ponovnog i ocenjivanja u svrhu proširenja obima akreditacije. Prilikom iskazivanja obima akreditacije, tela za ocenjivanje usaglašenosti u koloni „referentna dokumenta“ za svaki od traženih postupka ocenjivanja usaglašenosti (vrsta kontrolisanja) navode pravilnik, tačke ADR/RID/ADN u kojima su opisani postupci ocenjivanja usaglašenosti i konkretan/e standard/e na koje se pozivaju ADR/RID/ADN.

Tela za ocenjivanje usaglašenosti, koja žele da se akredituju prema standardu SRPS ISO/IEC 17020, treba da zadovolje kriterijume za kontrolno telo „tipa A“, da bi bila i imenovana u skladu sa Pravilnikom. Na sajtu Uprave za transport opasnog tereta (www.utot.gov.rs) je objavljen poziv privrednim društvima zainteresovanim da budu imenovani za ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom i poziv zainteresovanim licima za podnošenje zahteva za dobijanje ovlašćenja.

Takođe, mogu se akreditovati i laboratorije, u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025, za ispitivanja pokretne opreme pod pritiskom uz napomenu da iste ne mogu biti imenovane od strane Uprave za transport opasnog tereta i uz uslov da njihova akreditacija ne dovodi do zabune na tržištu.