Navigacija

ATS potpisao novi EA MLA sporazum

Međunarodne aktivnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je 27. maja 2014. godine potpisalo, na 33. zasedanju Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju (EA), novi Multilateralni sporazum o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije u okviru EA (EA MLA) koji sada, pored oblasti ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja i sertifikacije proizvoda, uključuje i oblasti sertifikacije sistema menadžmenta i sertifikacije osoba. Potpisivanjem ovog sporazuma ATS se svrstao među prve domaće institucije čiji je rad usaglašen sa evropskim zakonodavstvom i međunarodnim standardima, ali i priznat od strane relevantnih evropskih institucija.

Nakon formalnog potpisivanja EA MLA sporazuma, ATS će podneti novu prijavu i Međunarodnom forumu za akreditaciju (IAF) za proširenje obima sporazuma, koji je 25. oktobra 2012. godine ATS potpisao (oblast sertifikacije proizvoda) sa IAF-om, kako bi isti uključio i oblast sertifikacije sistema menadžmenta.

ATS je, kao i sva akreditaciona tela širom sveta, deo mreže nacionalnih akreditacionih tela, koju su uspostavile međunarodne organizacije za akreditaciju (EA, Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC) i IAF), ali i potpisnik multilateralnih sporazuma o međusobnom priznavanju pomenutih međunarodnih organizacija (EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA) kojima se priznaju ekvivalentnost i pouzdanost izveštaja i sertifikata, koje izdaju tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU), akreditovana od strane akreditacionih tela potpisnika pomenutih multilateralnih sporazuma, čime se uklanjaju tehničke barijere u trgovini i uspostavlja harmonizovani pristup u radu svih akreditacionih tela sveta.
Multilateralni sporazumi se potpisuju na osnovu kolegijalnog ocenjivanja (peer evaluation) koje, u slučaju Evrope, sprovodi tim stručnjaka EA iz određene oblasti akreditacije sa ciljem provere usklađenosti uspostavljenog sistema akreditacije sa zahtevima standarda ISO/IEC 17011, koji sadrži zahteve za rad nacionalnih tela za akreditaciju i ocenu kompetentnosti TOU, odgovarajućim zahtevima evropske regulative (Uredba (EZ) br. 765/2008), kao i smernicama i uputstvima međunarodnih organizacija za akreditaciju (EA, ILAC i IAF). Ovakav jedinstveni pristup kod utvrđivanja kompetentnosti TOU širom sveta omogućava zemljama da zaključe međusobne sporazume na osnovu ocene i priznavanja ekvivalentnosti sistema akreditacije čime se smanjuje broj nepotrebnih provera proizvoda u međunarodnoj trgovini i stvaraju uslovi za slobodan protok ljudi, roba, usluga i kapitala.

Povezivanjem sistema akreditacije u Srbiji sa evropskim i svetskim sistemima akreditacije obezbeđuje se prepoznavanje i prihvatanje rezultata ocenjivanja usaglašenosti sprovedenog u Srbiji. Članstvo u navedenim međunarodnim organizacijama za akreditaciju je neophodno budući da je jedan od preduslova za potpunu integraciju Republike Srbije u EU i članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO).

Ovaj uspeh ATS ne bi mogao da ostvari bez svojih akreditovanih TOU, ocenjivača i eksperata, Ministarstva privrede kao resornog ministarstva, ali i kolega sa projekata koje finansira Evropska unija i Savezna Republika Nemačka. Takođe smo dobili i veliku podršku od naših kolega iz Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Instituta za standardizaciju Srbije (ISS) koji zajedno sa nama rade na razvoju čitave infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji.


Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a, na potpisivanju EA MLA sporazuma