Navigacija

Održan 27. sastanak Komiteta EA za laboratorije

Međunarodne aktivnosti

27. sastanak Komiteta za laboratorije (EA LS) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) je održan u Valeti, Malta, u periodu od 11. do 13. marta 2014. godine. Nakon otvaranja sastanka i predstavljanja prisutnih, usvojen je zapisnik sa prethodnog, 26. sastanka EA LS koji je održan u Briselu u septembru 2013. godine, a predstavljen je i status aktivnosti sa poslednjeg sastanka EA LS (stanje revizije EA-4/15; aktivnosti u vezi MLA sporazuma za PT provajdere i proizvođače referentnih materijala; aktivnosti u vezi nastavka rada na dokumentu „Mišljenja i tumačenja“).


Predstavljene su informacije Izvršnog komiteta EA (EA EX) i Generalne skupštine EA (EA GA) po pitanjima vezanim za EA LS. Najviše vremena je provedeno u diskusiji u vezi reizdavanja izveštaja o ispitivanju u slučaju kada se menja naziv robne marke/proizvoda (veza sa t.5.10.9 standarda ISO/IEC 17025), jer je EA GA odložila donošenje konačne odluke u vezi dokumenta koji je predložio Komitet za laboratorije. Na osnovu odluke EA GA neophodno je formiranje „position paper“ sa posebnim osvrtom na razjašnjenje između aktivnosti, koje sprovodi akreditovana laboratorija, i aktivnosti koje sprovodi laboratorija koja je notifikovano telo.

Akreditacija uzorkovanja kao samostalne aktivnosti je bila predmet kraće diskusije uzimajući u obzir različite politike koje sprovode akreditaciona tela. Pomenut je i zaključak radne grupe ILAC WG u vezi mogućnosti akreditacije uzorkovanja kao samostalne aktivnosti. Odlučeno je da se o ovom pitanju diskusija nastavi, ukoliko bude potrebno, na osnovu zaključaka sa sledećeg sastanka Horizontalnog komiteta EA (EA NNS) u čijoj je nadležnosti sada pitanje akreditacije uzorkovanja kao samostalne aktivnosti.

Dat je osvrt u vezi aktivnosti ILAC-a vezane za MLA sporazum za proizvođače referentnih materijala kao nastavka rada na reviziji dokumenta ILAC G19 (akreditacija u oblasti forenzike).

Zainteresovane strane su predstavile svoje aktivnosti iz prethodnog perioda, kao i aktivnosti u saradnji sa EA: nastavak saradnje sa IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements) posebno u oblasti PT aktivnosti za poslove ispitivanja; dr Urlich Rose prezentovao je aktivnosti („joint assessments“) koje je realizovao EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare) u saradnji sa nacionalnim akreditacionim telima; prezentovane su aktivnosti ERRO (The European and Mediterranean Plant Protection Organisation) u vezi sa fleksibilnim obimom, kao i aktivnosti u cilju rešavanja problema raspoloživosti PT aktivnosti u ovoj oblasti; EURACHEM je prezentovao informaciju o novom izdanju dokumenta u oblasti mikrobioloških ispitivanja za koji se sada očekuje da zameni dokument EA-4/10 (napomena: konačna odluka o povlačenju EA-4/10 se očekuje u maju na sastanku EA GA). 

U okviru izveštaja o radu upravljačkih (management) i radnih grupa EA LS-a predstavljeni su izveštaji svake od grupa ponaosob:

-WG Health Care - dokument u vezi akreditacije za POCT (Point of care testing) ulazi u sledeću fazu komentarisanja od strane članica EA; obuka za akreditaciona tela u vezi zahteva novog izdanja standarda ISO 15189 će biti realizovana u junu ove godine;

- WG ILC Testing i WG ILC Calibration - usvojen je petodišnji plan „highlighted“ PT aktivnosti i donete su odluke u vezi evaluacije rezultata učešća u ovim aktivnostima tokom kolegijalnih ocenjivanja;

- TN Calibration - posebnih aktivnosti nije bilo sem razmene odgovora na nekoliko pitanja postavljenih putem mreže;

- TN Environment - članovi komiteta su obavešteni o nameri CEN-a da transformiše CEN/TS 15675 u standard;

- TN Mechanical & Toys Testing - u prethodnom periodu dostavljeni su komentari i primedbe na poslednju verziju revizije dokumenta EA-4/15; radna grupa će nastaviti rad na usaglašavanju dokumenta uzimajući u obzir činjenicu da su u postojeći predlog revizije već uneti zahtevi nove verzije standarda ISO/IEC 17020, da postojeći predlog sadrži pozivanje na veliki broj tehničkih standarda što je neophodno uzimajući u obzir karakter i zahteve u vezi uispitivanja bez razaranja (NDT testing/inspection) i, najvažnije, zahtevi u vezi sertifikacije/odobravanja osoblja koje obavlja ovu vrstu aktivnosti biće jasnije definisani uzimajući u obzir nedostatak harmonizovanog pristupa među članicama EA i postojanje zahteva u nacionalnim propisima;

- TN Food and Feed - pojedine članice EA su iznele predlog u vezi formiranja dokumenta za akreditaciju u oblasti ispitivanja pesticida; pre konačne odluke u vezi ovog predloga sprovešće se anketa među članicama EA LC-a u vezi potrebe za postojanjem ovakvog dokumenta;

- TN Forensics - članovi komiteta su obavešteni o aktivnostima CEN TC 419 na razvoju novog standarda u oblasti forenzičke nauke;

- TFG RMP PTP - usvojen je predlog za formiranje EA dokumenta za akreditaciju proizvođača referentnih materijala, kao i predlog za povlačenje dokumenta EA-2/09;

Radna grupa nastavlja, i pored evidentnih razlika u tumačenju zahteva standarda ISO/IEC 17025 među nacionalnim akreditacionim telima, aktivnosti na nacrtu dokumenta EA - h/hh – Guidance on Assessing Opinions and Interpretations.

Uzimajući u obzir činjenicu da je proračun merne nesigurnosti izazov za mnoge oblasti ispitivanja, organizovana je diskusija u vezi zahteva za uspostavljanjem politike u vezi procene merne nesigirnosti (5.4.6.1 – 5.4.6.3 ISO/IEC 17025) i načina izveštavanja o istoj (5.10.3.1 ISO/IEC 17025). Rezultati diskusije će biti razmatrani na sastanku ILAC-a posvećenom izmeni dokumenta ILAC-G17:2002 Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025.

Sastanku su ispred Akreditacionog tela Srbije prisustvovali mr Natalija Jovičić Zarić i Ljiljana Markićević.