Navigacija

ATS započinje ocenjivanje prema SRPS ISO/IEC 17065:2013

Aktuelnosti

SRPS ISO/IEC 17065:2013 Ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge

U vezi sa informacijom objavljenom 18. aprila 2013. godine, koja se odnosila na prelazne periode za primenu novog izdanja standarda SRPS ISO/IEC 17065, SRPS ISO/IEC 17065:2013 Ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge, ATS vas obaveštava o sledećem:

- nakon 15.12.2013. godine ATS neće primati nove prijave prema standardu SRPS EN 45011:2004;

- ATS će započeti sa ocenjivanjem prema standardu SRPS ISO/IEC 17065:2013 Ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge od 01.03.2014. godine;

- Ocenjivanje akreditovanih sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda, u smislu prelaska/prilagođavanja/usaglašavanja novom izdanju standarda, sprovešće se tokom redovnih nadzornih ocenjivanja ili ponovnih ocenjivanja,  a najkasnije do 15.03.2015. godine. S tim u vezi, ATS će usaglasiti aktivnosti ocenjivanja sa svakim akreditovanim sertifikacionim telom ponaosob;

- Pre svakog ocenjivanja u svrhu prelaska/prilagođavanja/usaglašavanja novom izdanju standarda ATS će tražiti od sertifikacionih tela da dostave „gap“ analizu/plan implementacije kako bi sertifikaciono telo prikazalo kako je implementiralo nove zahteve standarda iz 2013. godine i uporednu listu u kojoj će biti prikazano kako su zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17065:2013 implementirani u dokumentovani sistem menadžmenta sertifikacionog tela. Ova dokumenta će koristiti timovi za ocenjivanje u postupcima ocenjivanja;

- Posle 15.09.2015. godine prestaju da važe sve dodeljene akreditacije prema standardu SRPS EN 45011:2004. Akreditovanim sertifikacionim telima za sertifikaciju proizvoda, koja do tog perioda ne uspeju da se prilagode novom izdanju standarda, akreditacija će biti ukinuta.