Navigacija

Ocenjivanje prema standardu SRPS ISO/IEC 17024:2012

Aktuelnosti

U vezi informacije objavljene 18. aprila 2013. godine obaveštavamo da


Akreditaciono telo Srbije (ATS) od 15.10.2013. godine sprovodi ocenjivanja prema standardu SRPS ISO/IEC 17024:2012 Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba i nakon tog perioda ne prima nove prijave za akreditaciju prema SRPS ISO/IEC 17024:2005. Sertifikacionim telima za sertifikaciju osoba, koja su započela postupak ocenjivanja prema SRPS ISO/IEC 17024:2005, biće data mogućnost da se izjasne u odnosu na koje izdanje standarda žele da završe postupak ocenjivanja. Posle 01.06.2014. godine ATS neće dodeljivati nove akreditacije prema SRPS ISO/IEC 17024:2005.


Ocenjivanje akreditovanih sertifikacionih tela za sertifikaciju osoba u smislu prelaska/prilagođavanja/usaglašavanja novom izdanju standarda sprovešće se tokom redovnih nadzornih ocenjivanja, a najkasnije do 01.02.2015. godine. S tim u vezi, ATS će usaglasiti aktivnosti ocenjivanja sa svakim akreditovanim sertifikacionim telom ponaosob.


Pre svakog ocenjivanja u svrhu prelaska/prilagođavanja/usaglašavanja novom izdanju standarda, ATS će tražiti od sertifikacionih tela da dostave „gap“ analizu/plan implementacije kako bi sertifikaciono telo prikazalo kako je implementiralo nove zahteve standarda iz 2012. godine. Taj dokument će koristiti timovi za ocenjivanje ATS-a u postupcima ocenjivanja.


Posle 01.07.2015. godine prestaju da važe sve dodeljene akreditacije prema standardu SRPS ISO/IEC 17024:2005. Akreditovanim sertifikacionim telima za sertifikaciju osoba, koja do tog perioda ne uspeju da se prilagode novom izdanju standarda, akreditacija će biti ukinuta.