Navigacija

Osnovano Udruženje akreditovanih TOU

Aktuelnosti

Velika nam je čast da najavimo da je u okviru Privredne komore Srbije (PKS) formirano Udruženje akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) zahvaljujući angažovanju rukovodilaca i stručnjaka akreditovanih TOU, a uz pomoć i podršku PKS-a. Odbor novog Udruženja imaće 26 članova, a okvir za formiranje Udruženja definisan je u skladu sa potrebama i zahtevima članica budući da su ga kreirali njihovi predstavnici. Udruženje je osnovano u skladu sa Statutom PKS-a i shodno tome biće formirani i njegovi organi.


Akreditovana TOU predstavljaju značajan činilac u razvoju infrastrukture kvaliteta u Srbiji. Infrastruktura kvaliteta u procesu globalizacije međunarodne ekonomije razvija svest potrošača, daje suštinski doprinos ekonomskom i socijalnom razvoju zemlje, plasiranju bezbednih proizvoda i utiče na inovacije i konkurentnost. Stoga je važno da i sâma akreditovana TOU budu međunarodno konkurentna, da zapošljavaju kompetentne stručnjake čija su znanja i veštine međunarodno priznati i koji se stalno unapređuju.


PKS je institucija koja je uspela da okupi sve koji se bave ocenjivanjem usaglašenosti, jer akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti predstavljaju jednu od važnih karika infrastrukture kvaliteta u funkciji upravljanja bezbednošću, sigurnošću i kvalitetom proizvoda koji se stavljaju u promet na tržištu Srbije, odnosno koji su namenjeni izvozu.


Posle višegodišnjih pokušaja realizovana je inicijativa da se okupe zainteresovana TOU kako bi razmenjivali iskustva u primeni novih međunarodnih pravila u oblasti metrologije, standardizacije, akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti sa ciljem omogućavanja slobodnog kretanja roba i uklanjanja tehničkih prepreka u trgovini na globalnom tržištu. Stoga je svrha formiranja Udruženja da se omogući akreditovanim TOU da jedinstveno reaguju, identifikuju uzroke problema i predlažu mere u kritičnim situacijama i da učestvuju u kreiranju razvojne politike u mnogim oblastima. Dakle, samo ujedinjena TOU mogu ostvariti integraciju u međunarodna strukovna udruženja u cilju jačanja poverenja i unapređenja, pouzdanosti i kompetentnosti.


Za više informacija posetite http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=7832.