Navigacija

Obaveštenje kontrolnim telima u oblasti merila

Obaveštenja

Ministarstvo finansija i privrede (sadašnje Ministarstvo privrede), kao nadležno  ministarstvo za ovlašćivanje privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila, je dopisom br. 011-00-145/2013-33 od 19. juna 2013. godine obavestilo Akreditaciono telo Srbije o sledećem:
 

 • merila, koja nisu navedena u članu 2. Pravilnika o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja („Sl. glasnik RS“ broj 49/10), ne mogu se overavati, odnosno ne mogu se kontrolisati prema važećim metrološkim propisima (pravilnicima o metrološkim uslovima i metrološkim uputstvima za pregled). Ista se mogu ispitivati, odnosno etalonirati u skladu sa odgovarajućim referentnim dokumentima u kojima je dat metod ispitivanja, odnosno etaloniranja. Izuzetak predstavljaju vage za građevinske svrhe;
 • ovlašćivanje privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila vršiće se samo za one privredne subjekte i druga pravna lica, koja su akreditovana za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti (kontrolisanja), i to isključivo u skladu sa važećim propisima, kojima su uređeni metrološki uslovi/zahtevi i način utvrđivanja ispunjenosti metroloških uslova/zahteva (pravilnicima o metrološkim uslovima i metrološkim uputstvima za pregled), a ne i prema drugim dokumentima kao što su direktive, interni postupci, standardi, instrukcije proizvođača, OIML R i sl.;
   
 • neće se vršiti ovlašćivanje privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila za koja ne postoje važeća metrološka uputstva za pregled;
   
 • za poslove overavanja merila mogu se ovlastiti samo privredni subjekti i/ili druga pravna lica (telo za ocenjivanje usaglašenosti), koje je akreditovano prema standardu SRPS ISO/IEC 17020 i kome je u obimu akreditacije kao predmet kontrolisanja utvrđeno merilo iz člana 2. Pravilnika o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja, a kao referentni dokumenti, prema kojima obavlja kontrolisanje, isključivo odgovarajući metrološki propisi (pravilnici o metrološkim uslovima i metrološka uputstva za pregled);
 • tela za ocenjivanje usaglašenosti, koja se u oblasti merila akredituju prema standardu SRPS ISO/IEC 17020, čine to isključivo za potrebe ispunjavanja jednog od uslova za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila i u skladu sa propisima ta tela ne mogu obavljati poslove kontrolisanja.

Na osnovu napred navedenog dopisa Ministarstva finansija i privrede Akreditaciono telo Srbije je donelo sledeću odluku za sva kontrolna tela u oblasti merila:

 1. ATS će svim kontrolnim telima, koja su akreditovana za kontrolisanje merila koja nisu navedena u članu 2. Pravilnika o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja („Sl. glasnik RS“ broj 49/10), smanjiti obim akreditacije za ova merila, odnosno ukinuti akreditaciju, počev od 15. avgusta 2013. godine. Za predmete, koji su u postupcima odlučivanja  do 14. avgusta 2013. godine, ATS će vršiti smanjivanje obima akreditacije, odnosno ukidanje akreditacije u postupku odlučivanja. Izuzetak predstavljaju vage za građevinske svrhe koje će i dalje figurisati u obimima akreditacije.
   
 2. ATS će svim kontrolnim telima, koja u obimima akreditacije pored važećih propisa kojima su uređeni metrološki uslovi/zahtevi i način utvrđivanja ispunjenosti metroloških uslova/zahteva (pravilnici o metrološkim uslovima i metrološka uputstva za pregled) imaju i druga referentna dokumenta (npr. interni postupci, standardi, instrukcije proizvođača, OIML R i sl.), izvršiti korekcije obima akreditacije izostavljanjem onih dokumenata, koja nisu metrološki propisi,  počev od 15. avgusta 2013. godine. Za predmete, koji su u postupcima odlučivanja do 14. avgusta 2013. Godine, ATS će vršiti korekcije obima akreditacije u postupku odlučivanja.
   
 3. ATS je utvrdio 1. oktobar 2013. godine kao rok do kojeg akreditovana kontrolna tela, koja u obimima akreditacije nemaju važeća metrološka uputstva za pregled već druga referentna dokumenta (npr. direktive, interni postupci, standardi, instrukcije proizvođača, OIML R i sl.), treba da usaglase metodu kontrolisanja prema važećem metrološkom uputstvu za pregled. Do tog datuma akreditovana kontrolna tela su u obavezi da obaveste ATS u vezi sa usaglašavanjem metode kontrolisanja i dostave informacije/dokumenta u vezi sa istim. ATS će razmatrati dostavljene informacije/dokumenta nakon čega će doneti odluku o načinu verifikacije načinjenih izmena/promena (što može uključiti i ocenjivanje). Za kontrolna tela, koja ne dostave informacije i dokumenta do 1. oktobra 2013. godine, ATS će doneti odluku o ukidanju, odnosno smanjenju obima akreditacije. Za akreditovana kontrolna tela, koja dostave informacije i dokumenta u navedenom roku, ATS će doneti odgovarajuću odluku najkasnije do 1. decembra 2013. godine u zavisnosti od aktivnosti koje treba da sprovede.
   
 4. ATS će svim akreditovanim kontrolnim telima, koja u obimima akreditacije imaju merila za koja ne postoje važeća metrološka uputstva za pregled, izvršiti suspenziju u delu obima akreditacije, koja se odnosi na merila za koja ne postoje  važeća metrološka uputstva za pregled, počev od 15. avgusta 2013. godine. Za predmete, koji su u postupcima odlučivanja do 14. avgusta 2013. Godine, ATS će donositi odluke o suspenziji u postupku odlučivanja.
   
 5. ATS će, pri odlučivanju o akreditaciji nakon sprovedenog početnog ocenjivanja i ocenjivanja u svrhu proširenja akreditacije, uzimati u obzir obaveštenje Ministarstva finansija i privrede br. 011-00-145/2013-33 od 19. juna 2013. godine.